Feeds:
Posts
Comments

સમસ્યાઓનું નિરાકરણ એટલે નવ્ય સર્વોદયવાદ – ૫. મોદીના સ્વપ્નનું ગામ કેવું હોવું જોઇએ?

વપરાશના મકાન વિષે ગાંધીજીના ખ્યાલોઃ

દરેક મકાનમાં હવા ઉજાસ હોવા જોઇએ,

સૂર્યનો તડકો આવવો જોઇએ,

આકાશ જોઈ શકાતું હોવું જોઇએ,

સંડાશ હોવું જોઇએ,

નાના બાળકને રમવા માટે મોકળાશ હોવી જોઇએ,

મકાનની કિમત રુપીયા ૫૦૦થી વધુ ન હોવી જોઇએ.

આપણે તેમાં ઉમેરીએ કે:

મકાનમાં ગીલેરી હોવી જોઇએ,

મકાનની એક બાજુ સુદૂર સુધી ખુલ્લી જગ્યા હોવી જોઇએ,

હવાની અવરજવર થઈ શકે તે માટે હવાને આવવા જવાનો રસ્તો હોવો જોઇએ,

મકાનના રહેવાસીઓ પોતાને કોમ્યુનીટીમાં રહે છે અને સાથે સંવાદ કરી શકે છે તેવી સગવડ હોવી જોઇએ,

શાળા નજીક હોવી જોઇએ,

દુકાનો નજીક હોવી જોઇએ

પાણીના નળ હોવા જોઇએ,

પાણીના નિકાલની સગવડ હોવી જોઇએ,

શાસન સાથે સંવાદ કરવાની અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાની સગવડ હોવી જોઇએ,

સામાજીક સુરક્ષા, વ્યક્તિગત સુરક્ષા અને આરોગ્ય સુરક્ષા હોવી જોઇએ.

રહેણાંકની ગોઠવણ

રહેણાંક કોલા ક્ર્મ ૫,૬,૭, અને ૮ની ગોઠવણને આપણે એક મોડ્યુલ ગોઠવણ કહીશું. આ ગોઠવણ અનેક પ્રકારે થઈ શકે.

રહેણાંકના કોલાઓની ગોઠવણ કઈ કઈ રીતે થઈ શકે તે નીચેના ચિત્રમાં બતાવ્યું છે.

ત્રણ અને ચાર કોલાને પણ ગ્રુપમાં લઈ શકાય.

શાસન શું આપશે?

શાસન ફક્ત દિવાલ વગરના કોલાઓ આપશે.

ધારો કે ત્રણ કોલાનું એક મંડળ લીધું છે. અને એક કુટૂંબને બે કોલા આપ્યા અને એક કુટૂંબને એક કોલો આપ્યો. આવા સંજોગામાં બે કુટૂંબની કોમન દિવાલ શાસન બનાવી આપશે.

દરેક કોલાઓ ની બહારની દિશાઓમાં લોખંડની જાળીઓ આરસીસી પીલરમાં કે ગેલેરીના આરસીસી વર્કમાં ફીટ કરીને આપવામાં આવશે. આ બહારની દિશામાં પડતી આ જાળીઓને જો તેઓ ગેલેરીમાં હશે તો તેને ચણતરથી બંધ કરી શકાશે નહીં. પણ બીમ ઉપર દિવાલ બનાવી શકાશે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારના નવસંરચના સંકુલમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર નો એક પ્લાન નીચે આપેલો છે.

જમીન તળ

પશુપાલકોના અને કૃષકોના ઢોર તથા તેમના રહેઠાણ દર્શાવેલા છે. કારીગરો અને માલધારીઓના રહેઠાણો સામે સામે છે. પણ કારીગરોના રહેઠાણો પેસેજમાં ખુલે છે. માલધારીના મકાનો બહારની તરફ ખુલે છે.

દુકાનોની પાછળના ભાગમાં વાહન પાર્કીંગની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

દુકાનોની અંદર પ્રવેશ ફક્ત પેસેજમાંથી જ જઈ શકાશે.

જો આ વિસ્તાર શહેરી વિસ્તાર હશે તો વાહન પાર્કીંગની વ્યવસ્થા ભોંય તળીયામાં હશે.

ઉપર ૧૫ફૂટ બાય ૧૫ ફૂટના બે કોલા છે. એક એક કોલો બે ગરીબ કુટૂંબને ફાળવેલો છે. દરેક કોલા સાથે બે ગેલેરી છે. આ ગેલેરીને લોખંડની જાળીઓ ૩ફૂટની પડદી કરી લગાવવામાં આવી છે.

એક જ માળ ઉપર આવેલા અને એક જ હરોળમાં રહેલા કોલાઓના અલગ અલગ રીતે ગ્રુપ બનાવી શકાશે.

(૧) બે કોલાનું એક ગ્રુપ. બે કે એક કુટૂંબને આપી શકાશે

(૨) બે કોલાનું એક ગ્રુપ પણ બની શકે. ચારે બાજુથી ખુલ્લું આ વ્યવસ્થા જો જમીન વધુ હશે તો આમ થઈ શકશે.

(૩) ચાર કોલાનું એક ગ્રુપ. બે કે એક કુટૂંબને આપી શકાશે.

(૪) ઉપર નીચેના કોલાઓ પણ એક કુટૂંબની ઈચ્છા હોય તો આપી શકાશે.

 મોડ્યુલ અને રચના

પક્ષીઓનો ઉપદ્રવ અને ગંદકી ટાળવા દરેક કોલાની બહારની ખુલ્લી બાજુએ લોખંડની જાળીઓ લગાવવામાં આવશે.

કોલાઓની રચના કેવી હશે?

માળની સંખ્યાને અનુરુપ પીલરોનું કદ નક્કી થશે.

બીમ બધા પ્રીકાસ્ટ કરવા હશે તો તેને કરી શકાશે.

સ્લેબ માટે સ્લેબના નાના નાના એલીમેન્ટ હશે તેને ગોઠવીને સ્લેબ તૈયાર કરવામાં આવશે.

આર સીસી વર્ક

પીલર અને બીમ નું આરસીસીઃ

આ પ્રમાણે પીલર અને બીમ ના પ્રીકાસ્ટેડ (કારખાનામાં તૈયાર કરેલા) ટૂકડાઓને જગ્યા ઉપર જોડવામાં આવશે અને આરસીસીનું બહુમાળી માળખું તૈયાર થશે. સ્લેબના એકમો પેસેજમાટે ગોઠવી દેવામાં આવશે. સ્લેબના એકમોને સીમેન્ટથી ચોંટાડવામાં આવશે અથવા ચૂનાથી ચોંટાડવામાં આવશે.

પત્થરોના પીલર અને બીમ.

જ્યાં મજબુત પત્થરો ઉપલબ્ધ છે ત્યાં પત્થરોનો ઉપયોગ પીલર અને બીમ અને બીમના એલીમેન્ટ (એકમ) બનાવવામાં થઈ શકશે. આમાં આવતી તકનીકી (ટેક્નીકલ) સમસ્યાઓ ઉકેલી શકાય તેમ છે. પત્થરો ના પીલરો સહેલાઈથી બની શકે. પણ પત્થરોના પ્રીકાસ્ટેડ બીમ બનાવવા માટે તેને યોગ્ય આકારમાં એકબીજામાં ફસાવી શકાય અને આ જોડાણ તેમાં લગાવેલા બાઈન્ડીંગ મટીરીયલ (જોડાણ મજબુત રહે તે માટેનું રસાયણ) તથા ધાતુની સ્લીવ (બાંય) કે ધાતુની પટ્ટીઓ થી મજબુતાઈથી બાંધીને કરી શકાય છે.

જો કે દશેક માળ સુધીનું જ સંકુલ હોય તો પત્થર ગૂનાના પીલરો કરી શકાય. તેનું કદ મોટું રાખવું પડે. બે પીલર વચ્ચેના બ્લોકની ડીઝાઈન બદલવી પડે.

નવ સંરચના

શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ નવ સંરચના (રીડેવેલપમેન્ટ), કરતી વખતે જેઓ બેકાર છે અને ઘરવગરના છે કે ભીખારી છે તેમને સુવાની સગવડ આપી શકાય.

જો પ્રીકાસ્ટેડ બીમ, પીલર અને સ્લેબના એકમો કારખાનામાં તૈયાર કરવામાં આવે તો એક કોલો એક કુટૂંબને આપવામાં આવે તો તેનો ખર્ચ ત્રણ કોલા જેટલો આવે. કારણ કે આપણે અમુક જગ્યા ખુલ્લી છોડીએ છીએ અને પેસેજ પણ આપીએ છીએ.

એટલે કે ૭૫ ચોરસ મીટરના બાંધકામ જેટલો ખર્ચ થાય. એક ચોરસ મીટરનો ખર્ચ ૫૦૦૦ રુપીયા થાય તો ૭૫ ચોરસમીટરનો ખર્ચ ૭૫ ગુણ્યા ૫૦૦૦ થાય. એટલે કે ૩૭૫૦૦૦ (ત્રણ લાખ પંચોતેર હજાર રુપીયા) થાય. ગાંધીજીએ જે સમયે રુપીયા ૫૦૦ ની લીમીટ રાખેલી ત્યારે સોનાનો ભાવ ૩ રુપીયે ગ્રામ હતો. આ પ્રમાણે ગણો તો ૫૦૦ રુપીયામાં તે વખતે ઓછામાં ઓછું ૧૬૫ગ્રામ સોનુ આવતું હતું.

આજે સોનાનો ભાવ ૩૦૦૦ રુપીયે ગ્રામ છે. એટલે ૧૬૫ ગ્રામ સોનું ૪૯૫૦૦૦ (ચારલાખ પંચાણું હજાર) રુપીયામાં આવે. આ પ્રમાણે ઘર ગાંધીજીએ બાંધેલી સીમામાં રહેણાંકનું મકાન તૈયાર થઈ શકે છે.

ગ્રામ્ય અને શહેરી વસ્તીઓમાં જ્યાં જમીનનો વ્યય થયેલો છે ત્યાં આ નવ સંરચના અમલમાં મુકવાથી ઘણી જ જમીન ફાજલ પડશે,

ફાજલ પડેલી જમીન ઉપર નવી સંરચનાઓના સંકુલ અમલમાં મુકી શકાશે.

બાગ બગીચાઓ થઈ શકશે.

વાહનવ્યવહારનું રસ્તાઓ ઉપર દબાણ ઓછું કરી શકાશે.

શાળા નજીક થઈ શકશે,

સંકુલના શાસકીય વહીવટનું કાર્યાલય સંકુલમાં જ રાખવાથી જનતાને સરળતા રહેશે,

મિલ્કતને લગતા કોર્ટના કેસો નાબુદ થશે,

ગેરકાયદેસર બાંધકામ ના બનાવો નષ્ટ થશે,

સંકુલના રહેણાંકમાં પ્રવેશ સુરક્ષા ચકાસણી થયા પછી જ થતી હોવાથી અને દરેકની નોંધણી થયેલી હોવાથી ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અશક્ય છે.

સંકુલમાં મતદાર મંડળ હશે,

સભાખંડ હશે.

દરેક કાર્યવાહીઓ ની વીડીયો ક્લીપ બનશે.

દરેક પ્રસ્તાવની નોંધ રહેશે,

દરેક જગ્યાએ સીસી કેમેરા રાખવાથી અરાજકતા દૂર થશે, ગુનાઓ લગભગ નાબુદ થશે

જનતાની સુરક્ષા વધશે,

પેસેજની સામસામે સૌના નિવાસસ્થાનો આવેલા હોવાથી સહજીવન (કોમ્યુનીટી) નો આનંદ વધશે. એકલતા દૂર થશે,

સામૂહિક આનંદ પ્રમોદના સાધનો વધારી શકાશે.

સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ સરળતાથી અને તાત્કાલિક રીતે આપી શકાશે,

દરેક નિવાસ્થાનને સૂર્યનો તડકો અને હવા ઉજાશ મળવાથી, જનતાની તંદુરસ્તી સુધરશે,

પાણીના વપરાશના નિકાલની સગવડ હોવાથી નિષ્કાસિત પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરવાની વ્યવસ્થા સંકુલમાં જ કરવામાં આવ્શે.

સંકુલના પીલરો ઉપર અને અગાશી ઉપર સોલર-પેનલ રાખવામાં આવશે.

જો શક્ય હશે તો પવનચક્કીઓ પણ બે કોલાઓ ના એકમોની વચ્ચે રાખેલી જગ્યામાં બીમ ઉપર ફીટ કરવામાં આવશે.

આ વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ લીફ્ટ ચલાવવા અને રાત્રે પ્રકાશ માટે કરવામાં આવશે.

કશું મફત મળશે નહીં.

શાસન જેઓ ઘરવગરના હશે તેમને ભાડે રહેઠાણ આપશે. અથવા ભાડા-ખરીદ પદ્ધતિના ધોરણે માલિકીના હક્ક આપશે.

જે વ્યક્તિઓ કે કુટૂંબો નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં હપ્તાઓ કે ભાડું ભરી નહીં શકે તેઓને દંડ ભરવો પડશે અને આ દંડ કે બીજો કોઈ પણ દંડ પહેલાં વસુલ કરવામાં આવશે. દરેક સંકુલમાં એક બેંક હશે. અને તેમાં દરેક વ્યક્તિના ખાતા હશે. દરેક વસુલાતો તે ખાતામાંથી થશે. જોકે આ માટેના નિયમો શાસન નિશ્ચિત કરશે.

જેમને હાલ તુર્ત કશું કામ આપી શકાય તેમ નથી, તેમને અંબર ચરખો કાંતવાનું કામ આપી શકાશે અને તેમાંથી રહેવાના કે સુવાના ભાડાના પૈસા વસુલ કરવામાં આવશે. જો કે પાંચ ત્રાકનો અંબર ચરખો આઠ કાંતવાથી એક વ્યક્તિને તો પૂરતી રોજી મળી શકે છે.

દરેક શાસન કર્મી એ નિશ્ચિત વસ્ત્રો અને તે પણ ખાદીના જ વસ્ત્રો પહેરવા પડશે.

આ પ્રમાણે કોઈ કામવગરનું રહેશે નહીં.

દરેક સંકુલનો તમામ વહીવટ, શાસનો વહીવટી (એડમીનીસ્ટ્રેટીવ) અધિકારી કરશે.

શિરીષ મોહનલાલ દવે,

ટેગ્ઝઃ નવ્ય સર્વોદયવાદ, મોદીના સ્વપ્નનું ગામ, સંકુલ, મકાન, કોલો, રહેણાંક, શાસન, નવસંરચના, કૃષક, કારીગર, ગ્રામ્ય, પીલર, બીમ, એલીમેન્ટ, સ્લેબ, આરસીસી, પ્રીકાસ્ટ, એડમીનીસ્ટ્રેટીવ, અધિકારી, સીસી કેમેરા, વીડીયો, ઉર્જા, સોલર પેનલ

 

 

 

એક સંકુલનો એક માળસમસ્યાઓનું નિરાકરણ એટલે નવ્ય સર્વોદયવાદ – ૪. મોદીના સ્વપ્નનું ગામ કેવું હોવું જોઇએ?

ખાદ્ય ચીજોના ઉત્પાદનને લગતી નીતિઓ એટલે કે અન્ન, ફળ, ઘાસ, ફુલ, મૂળ, પશુપાલન, દૂધ વિગેરે બાબતોમાં કેવી પ્રક્રિયાઓ અપનાવવી તે   “સમસ્યાઓનું નિરાકરણ એટલે નવ્ય સર્વોદયવાદ – ૩”માં જોયું.

ટૂંકમાં ઘાસ, અન્ન, ફુલ, મધ, મૂળ જેવા પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવા માટે જમીનનો ઉપયોગ ન કરવો.

હા, તમે વૃક્ષની નીચે રહેલી જમીનનો ઉપયોગ જેતે ખાદ્ય પદાર્થો જેવા કે ઉગી શકે તેવા ઘાસચારા, ફુલ કે ખાદ્ય કંદમૂળ ઉગાડી શકો છો. વટવૃક્ષની નીચે કુટીર બનાવી શકો છો. જેનો તમે રહેઠાણ કે ગૃહ ઉદ્યોગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

ઘાસ, અન્ન, ફુલ, મધ, મૂળ જેવા પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવા માટે બહુમાળી મકાનો બનાવવા પડશે. ગેલેરીઓમાં ફુલ અને શાકભાજી ઉગાડવા પડશે.

તો હવે શું ખેતરો નષ્ટ કરી દેવા પડશે?

તાત્કાલિક કશું થઈ શકતું નથી. પણ આ દિશામાં ગતિ કરવી પડશે. આનો પ્રારંભ શહેરની નજીકના ખેતરો થી કરવો પડશે.

ભારતમાં નગરોની નજીક રહેલી જમીનના ભાવો આકાશીય થઈ ગયા છે.

જમીન માફિયાઓ, જનપ્રતિનિધિઓ, સરકારી કર્મચારીઓ અને સરકારી અફસરોની મિલિભગતથી વ્યાપકરીતે અરાજકતા વ્યાપી રહી છે.

સામાન્ય ખેડૂત પણ એક જ જમીનનો ટૂકડો વેચવા માટે અનેક પાસેથી બાનાખતના પૈસા પડાવે છે.

જમીનની માલિકીને લગતા પારવિનાના કેસોનો ન્યાયાલયોમાં ભરાવો થયેલો છે.

જમીનનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરી દેવું જોઇએ

નગરની નજીક રહેલી જમીનનો ભાવ અત્યારે એકચોરસવારના ૧૦૦૦૦ રુપીયા તો છે જ. આ ભાવ એક ચોરસવાર બાંધકામ કરતાં લગભગ ડબલ છે. ભ્રષ્ટચાર કરવા માટે જનપ્રતિનિધિઓ, સરકારી અફસરો, જમીન માફીયાઓ અને બીલ્ડરોની દાઢ સળકે છે.

“અમે જમીન નહીં આપીએ”,

“અમારે તો ખેતીજ કરવી છે,

ખેતી સિવાય અમારે કશું કરવું નથી,

ધરતી અમારી માતા છે,

અમે તો ધરતીના પૂત્રો છીએ,

“અમે પ્રાકૃતિક જીવનમાં માનીએ છીએ,

“સરકાર ગૌચરની જમીન વેચી રહી છે,

“ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાશ થઈ રહ્યો છે”,

“ભારતીય પરંપરાનો નાશ થઈ રહ્યો છે,”

“જગતના તાતને આત્મહત્યાઓ કરવી પડે છે,”

આવી અનેક વાતો જનતાના બની બેઠેલા પ્રતિનિધિઓ, નેતાઓ અને સમાચાર માધ્યમના ખેરખાંઓ ચગાવે છે. વાસ્તવમાં તો ભરવાડો અને રબારીઓ ગૌચરની જમીનનો કબજો જમાવી લે છે અને જમીન માફીયાઓ પણ પોતાનો ભાગ ભજવે છે.

સંભવ છે ક્યાંક ખેડૂતોને અન્યાય થઈ રહ્યો હશે અને ખોટું થઈ રહ્યું હશે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં સામાજીક રીતિરિવાજો પણ કારણભૂત હોય છે. આ બધા ઉપર સંશોધન થવું જોઇએ. સરકારે કસુરવારોને જેલભેગા કરવા જોઇએ.

ટૂંકમાં જો જમીનને લગતી સમસ્યાને જડમૂળમાંથી નષ્ટ કરવી હોય તો વ્યક્તિના જમીનની માલિકીને લગતા હક્કો નષ્ટ કરવા પડશે. બીજી સ્થાવર મિલકતને લગતા હક્કોને પણ નિયંત્રિત કરવા પડશે.

મકાનના હક્કોઃ

મકાનો જમીન ઉપર થાય છે. એટલે કઈ જમીન નો ઉપયોગ કેવા મકાનો માટે કરવો તેના માટે શાસન નિયમો બનાવશે.

સમજી લો આપણે બહુમાળી મકાનોના સંકુલો તરફ જઈ રહ્યા છીએ.

જો ગામડાંઓને એટલે કે જમીનના એક હિસ્સામાં રહેતી વસાહતને સંકુલમાં ફેરવવી પડશે. સંકુલ એટલે એક એવું બહુમાળી મકાન જેમાં કુટુંબોને રહેવા મળતું હોય, દુકાનો હોય, સ્વકીય ગ્રામોદ્યોગ-ધંધાઓ હોય, શાળા હોય, જરુરી અને પરવડે તેમ હોય તો કોલેજ પણ હોય, સરકારી કાર્યાલયો હોય, વાહનો અને પશુઓને રાખવાની સગવડ હોય, ગોદામો હોય, બસસ્ટેન્ડ હોય, કસરત અને ખેલકુદની વ્યવસ્થા હોય.

સંકુલ કેવું હશે?

સંકુલ એક બહુમાળી મકાન હશે,

આ સંકુલની રચના જે જમીન ઉપલબ્ધ હશે તેને અનુરુપ હશે.

એક નમૂના રુપ સંકુલ અહીં દર્શાવેલ છે.

આ સંકુલ ના કોલાઓ પ્રબલિત કાંકરેટ એટલેકે અંદર લોઢાના સળીયા કે તાર નાખેલું કોંકરેટના ચણતરથી બનેલું હશે. આ આર.સી.સી. કોલાઓ છે.

આ એક કોલો પાંચ મીટર લાંબો, પાંચ મીટર પહોળો અને ત્રણ મીટર ઉંચો હશે.

એટલે કે કોલાઓની હરોળનો ઉપયોગ રહેઠાણ કે સામાન્ય ઉપયોગ એટલે કે પેસેજ, દાદરો કે લીફ્ટ તરીકે કરાશે. બાકીની હરોળોનો ઉપયોગ રહેઠાણો તરીકે થઈ શકશે. કોલાને ૨૫ ચોરસમીટરનો ખંડ બનાવી શકાશે. આ ખંડને દિવાલો નહીં હોય. પણ ૪ મીટર લાબી અને દોઢ મીટર પહોળી એવી બે ગેલેરીઓ સંલગ્ન હશે. આ ગેલેરીઓ લોખંડની જાળીઓથી જડેલી હશે જેથી કોઈ તે ગેલેરીમાંથી નીચે કચરો નાખી ન શકે કે પાણી ઢોળી ન શકે.

 

ઉપરોક્ત ચિત્રમાં બીજો માળ બતાવવામાં આવ્યો છે.

જમીન તળ દુકાનો અથવા અને કાર્યાલયો હશે. આ કોલાઓને ગેલેરી નહીં હોય અને કોલાઓ સળંગ હશે. તેથી પેસેજની બંને બાજુ સળંગ ૨૦+૨૦ એમ ૪૦ દુકાનો માટેના કોલાઓ હશે. જે તે દુકાનદારને તેને અનુરુપ દુકાનના કોલાઓ વેચવામાં આવશે. એક વેપારી કે કારીગર એક કરતા વધુ કોલાઓ ખરીદી શકશે.

રહેઠાણની સંપત્તિના નિયમોની રુપરેખાઃ

શાસન, કોલાઓનું જુદાજુદા ઉપયોગ માટે વર્ગી કરણ કરશે અને તે પ્રમાણે તેનું વેચાણ કરશે. જેમકે, વેપાર, સેવા, કાર્યાલય, ગૃહ ઉદ્યોગ, શાળા, કોલેજ, રહેણાંક વિગેરે

વેચાણ લેનાર તેની માગણી અનુસાર એક કરતા વધુ કોલાઓ ખરીદી શકશે. પોતાના કોલાઓમાં માલિક વિભાગો કરી શકશે. પણ તોડફોડ કરી શકશે નહીં.

જો આ કોલાઓ પ્રજાની સંપત્તિના વિનિયમયમાં થયા હશે એટલે કે જેણે જેટલી જમીન શાસનને પરત કરી હશે તેના કરતાં અઢી ગણા વિસ્તારની સીમા જેટલા કોલા-વિસ્તાર આપવામાં આવશે. આમાં ૨૦ ટકા ની બાંધછોડ કરી શકાશે.

જેઓએ જમીન વગરનું મકાન શાસનને આપ્યું હશે તેને તેના માલિકીના વિસ્તારના દોઢ ગણા જેટલા રહેણાકના કોલાવિસ્તાર આપવામાં આવશે. તેમાં પણ ૨૦ ટકાની બાંધછોડ કરી શકાશે.

આ કોલાઓ તેણે જે તે વ્યવસય માટે લીધા હોય તે વ્યવસાય જ કરી શકશે.

કોલાઓની માલિકી અને ભોગવટાના હક્ક, જે તે વ્યક્તિ કે વ્યક્તિ સમૂહ, બીજી વ્યક્તિ કે બીજા વ્યક્તિ સમૂહને વેચી શકશે. પણ તેનું મૂલ્ય સરકારે નિશ્ચિત કર્યું હશે. શાસન તે મિલ્કતનો કબજો લઈ તે વેચાણ કે ભોગવટાના હક્ક લેનારને તે મિલ્કતનું હસ્તાંતરણ કરશે. મિલ્કતના વેચાણના કિસ્સામાં શાસન તે મિલ્કતની ૬ ટકા કિમત પોતાની પાસે રાખશે.

ભોગવટાના હસ્તાંતરણના કિસ્સમાં શાસન, મિલ્કતના વાર્ષિક ભાડાના દશ ટકા દર વર્ષે વસુલ કરશે. આ રકમ શાસન, આગોતરી વસુલ કરશે. મિલ્કતનો માલિક, ભોગવટાના હક્કનું આગામી વર્ષમાટેનું મૂલ્ય દર હિસાબી વર્ષના પ્રારંભે પોતાની મરજી પ્રમાણે નક્કી કરી શકશે.

એટલે કે જો મિલ્કતનો માલિક મિલ્કતના ભોગવટાનું (ભાડાનું) મૂલ્ય ભોગવટાનો હક્ક તારીખ ૧૫-૦૧-૨૦૧૪ ના રોજ આપે છે. તો તે તેજ સમયે ૦૧-૦૨-૨૦૧૫થી શરુ થતા વર્ષમાટે ભાડું નક્કી કરી જણાવશે. શાસન ભાડાખતનો એક નમૂનારુપ દસ્તાવેજ બનાવશે. તેમાં રહેલાં પ્રાવધાનો દરેક માલિકે અને ભાડવાતે માનવા પડશે. આ ઉપરાંતના પ્રાવધાનો માલિક ઇચ્છે તો ઉમેરી શકશે.

અનિવાર્યપણે વેબ સાઈટ

દરેક ધંધાદારી કે કારીગર જાહેર સેવા કરનારી વ્યક્તિએ સરકાર દ્વારા સૂચિત પ્રાવધાનો વાળી વેબ સાઈટ શાસનને આપવી પડશે. શાસન, તેને તે સંકુલની વેબસાઈટમાં એક લીંક તરીકે ગોઠ્વશે. આ વેબ પેજ ઉપર મિલ્કતની વિગત, ધંધાની વિગત, મિલ્કતનો માલિક, ભોગવનાર, પોસ્ટલ એડ્રેસ, સંપર્ક ઈમેલ એડ્રેસ વિગેરે વિગતો દર્શાવવી પડશે. આમાં થનારા ફેરફાર માટે મિલ્કત ના ભોગવાનારે ૧૫ દિવસ પહેલાં નોટીસ આપવી પડશે.     

કૌટૂંબિક હસ્તાંતરણના કિસ્સાઓમાં, શાસન, કશી વસુલી કરશે નહીં. વસિયતનામામાં જેનું નામ લખાયેલું હશે કે નોમીનેશન જેના નામે હશે તેને થતા હસ્તાંતરણમાં શાસન, કશી વસુલી કરશે નહીં. મિલ્કતને ગીરો રાખી શકાશે પણ તે માટેની નોંધણી શાસનમાં કરાવવી પડશે.

રહેણાંકના મકાનો કેવા હોવા જોઈએ તે વિષે વિગતો તપાસીએ.

(ક્રમશઃ)

શિરીષ મોહનલાલ દવે

ટેગ્ઝઃ ગ્રામ્ય, શહેર, જમીન, ખેતર, મકાન, સંકુલ, કોલો, મિલ્કત, માલિક, ભોગવટો, ભાડવાત

 

INDIA OF OUR DREAM

FOR THOSE WHO HAVE “M” PHOBIA

RSS was not banned for indefinite period.

One can agree that a common man of RSS be scared of going to jail. Are the leaders of RSS too are supposed to be scared of Jail?

RSS was not banned for a very long time.

Why it could not be banned for indefinite period, because in democracy it can be challenged in a court of law.

RSS WAS NOT THE PARTY WITH GODSE

Godse had killed MK Gandhi, but his action was not supported by any resolution passed by the general body or working committee of RSS.

Further the constitution of RSS does not provide to kill a Hindu, leave aside Muslims. In 1948, some leaders of RSS might have been arrested who had been doubted for their awareness of the plan of Godse and support to the plan.

Most RSS leaders were not proved guilty. This is because Godse had decided of his own.

Veer Savarkar was also not punished as a party with Godse. He was banned for social activities. Madanlal was punished to life imprisonment who had tried to kill MK Gandhi . Madanlal’s plan was failed. There was a group and had prepared plans. The third plan was successful. And all of the eight accused were convicted for preparing plan and executing it. Godse and Apte were hanged. Other six were punished with life imprisonment.

IT MAY BE UNLAWFUL BUT IT IS A MORAL RIGHT

Now as per Gandhi and otherwise also, a person who loves its nation, and if it wants to make its nation an independent nation, it has right to agitate.

If Godse had moral right then MK Gandhi had moral right, as well as legal right too, to express. It was not Gandhi who failed to control carnages. It was the government that failed, the government which had power to control the situation. Gandhi had no power.

If Godse wanted to play insurgency against Gandhi he could have discussed the disputes with Gandhi. He could have given a notice for discussion before he decided to kill him.

Recall and remember. According to Indian culture, a notice for conducting negotiation need to be given before waging a war. It was Government and power holders in the government required to be targeted by Godse. The target could never be Gandhi for Godse.

Culprits were punished. But what was about many other leaders of RSS? There were many injustice on Hindus and on India where the interest of India was hurt.

e.g.

Nehruvian policy on Tibet, China, Burma had made irreparable harm to India and Indian society.

If RSS was against division of India, what did it do when Iskander Mirza had suggested for Federal Union of Pakistan and India in 1955?

Are these issues, political issues only? Not at all. They were highly related with the security and interest of India.

RSS cannot shirk from the responsibilities from keeping mum on such national issues when it passes the blame of partition of India on MK Gandhi.

RSS kept mum. Is it because RSS was banned? Not at all. RSS was banned only for few months from Feb. 1948. I myself was a member of Saurashtra High School Shakha in 1949 to 1951 in Rajkot. There was no ban on RSS. And otherwise also, RSS members and leaders are citizens of India, and the rights of citizen always prevail.

Is it that the RSS leaders were frustrated due to mass arrests during 1948?

Is it that the RSS leaders were scared of jail?

Had the RSS leaders believed as, had they been agitated against Nehruvian Congress on Tibet, China, Burma and Pakistan issues, they would had been sent to jail?

No. Not all all.

One must know that the then opposition leaders in Parliament had very badly opposed the policy of Nehru. But they had no adequate mass support to uproot the Nehruvian Government in subsequent elections. RSS leaders had simply ignored the matter. RSS leaders could have mobilized the mass and could have provided support of mass to the opposition parties. But the RSS leaders had not tried at all.

Are the RSS leaders scared of punishment?

Yes. It appears like that. At the time of general elections in 1980, the RSS leaders did not come out for preventing Indira Ghandi to come to power, though this Indira Ghandi had executed may scams and frauds with the nation. Simla Pact with Pakistan, Deal with Union Carbide, Imposition of Emergency and political lift to Bhindaranwale to make him politically stronger. This Bhindaranwale had opened the doors of India for cross border terrorists, these were the good reasons to prevent Indira Ghandi to power in 1980.

Is it that the RSS leaders are hypocrite, timid and lacking in sense of wisdom?

The nationalist persons have to be always at war at least to fight out with a pen if not with a sword. But as per the RSS it says that they don’t believe in non-violence. They believe in violence.

If it is like that, then they should had fought out with violence, no need to have phobia of Mahatma Gandhi.    

Leave this aside. Discussion on MK Gandhi is no way significant. He is dead. Otherwise also he had no power.

NEHRUVIANS ARE ALIVE

Nehruvians are alive.

Nehruvians always remained in politics and only politics for power posts.

Nehruvians held power post and that too Number One Power Post,

Nehruvians were and are paid from public money.

Nehruvians misused their power at large scale for their own benefit.

Nehruvians divided people of India, they made money through scandals, frauds and scams. They have lot of money by which they can control media and vote bank. They are not least significant. They have culture to topple any government by any means and at any cost to the nation.

NEO-MAHATMA GANDHI

Now Narendra Modi has come to power. He is Neo-Mahatma Gandhi. Support him with big hand. Get rid of misconceptions about MK Gandhi. Gandhi is not relevant to fight a war against Nehruvian Congress. Uproot Nehruvian Congress to establish social morals and dignity of India.

Shirish Mohanlal Dave

Tags: MK Gandhi, Indira Ghandi, Nehru, Nehruvian, Congress, Godse, RSS, leaders, scared, jail, Narendra, Modi, Neo-Mahatma Gandhi

THEY ARE BRAVEMAHATMA GANDHI AND GODSE IN PRINCIPLES

AN INSURGENCY CAN BE OF MAINLY TWO TYPES: NON-VIOLENT AND VIOLENT

In both the insurgency persons involved has to be ready for punishment.

In both the cases, one has to make up its mind to leave its relatives, friends, home, job, town and even the country. This inevitably happens in more or less proportion. One’s family is off course going to suffer socially, mentally and monetarily.

Then what is the difference between these two?

INSURGENCY WITH VIOLENCE:

A person goes with weapon,

A person can be non-transparent,

A person goes underground,

A person fights physically,

A person gets beaten,

A person goes to jail,

A person faces litigation and say if a person gets convicted then the person would undergo punishments like house arrest, jail, life time jail, exile jail, up to capital punishment.

A WAR ON MORAL GROUND AND WITH FAIR PRINCIPLES

In old days in India a war was played associated with fair principles. Rama, Pandava, Chandra Gupta, Rana Pratap, Shivaji and many others, say lastly Subhash Chandra Bose had waged war on moral grounds. We leave this aside in this blog. One can watch Subrhamanian Swami on this topic on You Tube.

INSURGENCY WITH NON-VIOLENCE:

A person is always ready for discussion,

A person keeps transparency,

A person goes without weapon,

A person does everything openly,

A person gives a notice,

A person suffers all tortures physically and mentally,

A person gets beaten,

A person goes to jail,

A person faces litigation and say the person gets convicted then the person would undergo punishment like house arrest, jail, life time jail, exile jail and capital punishment.

 

CAN WE RULED OUT CAPITAL PUNISHMENT TO AN INSURGENT COMMITTED TO NON-VIOLENCE?

A person may not get capital punishment. But this punishment cannot be ruled out if the government is non-democratic.

Democracy is a relative term. A government could be less democratic and could be hypocrite. Such government can kill a person in many other ways.

We know as to how the life of Shyama Prasad Mukharjee was ended up.

We know very well as to how Jai Prakasha Narain was treated medically in the jail and how was he taken to near death condition by the Nehruvian progeny Indira Ghandi.

We know about a lot of persons as to how they had been disappeared from the world by the Nehruvian Governments.

This indicates that the non-violent person or a group of persons has to be ready for facing indirectly imposed capital punishment.

POLICY IN FREEDOM STRUGGLE

What was the decided policy between violent Insurgents and non-violent insurgent during Indian freedom struggle?

Both of them had decided that they should not come into mutual conflict. They should run the struggle on their own principles.

The supporters of Bhagat Singh defame MK Gandhi on the plea that MK Gandhi did not save the life of Bhagat Singh. According to them, it was possible for MK Gandhi to save the life of Bhagat Singh. As said by them a proposal was made by the British.

First of all one should understand that an insurgent has to be ready for any punishment including the capital punishment. The insurgent is supposed to foresee it and the insurgent is supposed to accept it, in case the capital punishment comes to the insurgent.

Bhagat Singh was not timid. He was not scared of punishment. He had foreseen it. He was ready to accept it. He had not prayed for any relief in punishment.

Now suppose, MK Gandhi might had prayed the British to provide relief to Bhagat Singh who believed in insurgency with violation, what could British had done?

As for Gandhi, the British were cunning and not reliable. Besides this it was beyond doubt that British could use such approach of MK Gandhi to defame him maximum. One should not be silly to ask Mahatma Gandhi to fall in the trap of British.

WHY THE PSEUDO SECULAR LEADERS ASK MODI TO SUBMIT APOLOGY ON 2002 RIOTS?

Is it that, in case Narendra Modi had submitted apology the matter would have been ended up there?

No. It would have given a big weapon to pseudo secular to demoralize Narendra Modi and BJP too.

Modi is equally clever and smart like MK Gandhi.

You must be smart enough to understand Narendra Modi and Mahatma Gandhi.

A time has come to apply logic and spell out logically because your stupidity can harm the BJP lead Government.

Shirish Mohanlal Dave

Tags: Insurgence, Agitation, Violence, Non-violence, punishment, MK Gandhi, Godse, notice, communication

WAS M. K. GANDHI RESPONSIBLE FOR DIVIDING INDIA? Part – 3

WHAT WAS THE DEPARTING KICK OF BRITISH?

Why MK Gandhi did not go on fast for pressurizing Congress to deny partition?

Gandhi has stipulated conditions for his every action. “Going on Fast” has certain pre-conditions. To understand Gandhi one must read Gandhi.

However the counter question is that as to why only Gandhi should go on fast?

One cannot shirk from their own responsibility by asking MK Gandhi as to why he did he not go on fast. Why did they themselves neither went on fast nor gave any call for Direct Action?

The leaders who were “Pro-United India” too could have gone on fast. Who had prevented them? Nobody had prevented them. They could have gone on fast onto the death. They too could have given a call for “Direct Action” to Hindus. Otherwise also Gandhi had to die as the result was to be the same.

In fact every leader wanted partition. The partition had become inevitable due to the Hindu-Muslim riots which was a result of the call of “Direct Action” given by Jinna to Muslims.

India was not in position to delay the independence.

It is also a matter to research that after the death of Sardar Patel why did the so called nationalists not forcibly drive out the Muslims from India?

Pakistans, Burma, Ceylon did such thing all the time? All of them have driven out others from their country in a big way. Omar and Farukh have driven out even 7 lakhs Hindus from their state in 1990 after executing a massacre of 3000+ Hindus, though Kashmir is an integral part of India.

MUSLIM LEADERS WERE LACKING IN HUMANITY

DON’T MAKE NON-ISSUE AN ISSUE. THIS BECOMES TO HIDE THE REAL ISSUE

One has to forget MK Gandhi, if one does not want to follow him.

MK Gandhi had not held any power post.

Those who held powers and were entrusted with duties and we pay them against their duties, we can pass one or other blame for their failure. Gandhi had acted as an ordinary person. It is your choice to follow his ideas or not. Gandhi is insignificant.

Do not forget Nehruvian. They always held power posts.

Nehruvians have not become insignificant. They had constitutional power and constitutional responsibilities. To perform their constitutional duties they had been paid very heavily from public account. They made blunders, frauds and scandals. They are still significant.

Efforts are still required to eliminate Nehruvian Congress. Nehruvian Congress can very easily come to power again, if the learned and elite people would go on discussing irrelevant, least significant and dead issues or non-issues like passing blame on MK Gandhi.

Gandhi is dead. You are alive. Nehruvian Congress and antinational forces are alive. Concentrate on them. If you do not concentrate on them, then you would be not be less than JAICHAND.

INDIA COULD DEFEAT FASCISTS AND AUTOCRAT LIKE INDIRA GANDHI

Narendra Modi has great respect for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi has inspired many great leaders in the world. Let us not pass blame on him. He was very much tactful and he did his best for the nation. The credit goes to MK Gandhi for having firm rooted democracy in India. Due to firm rooted democracy only, India could withstand against the fascist forces of Indira Gandhi. It is only India in the world who could uproot the fascist government of Indira Gandhi within 18 months. France had taken 18 years to uproot fascist government.

Now let us expect from Narendra Modi not to act like Prithviraj Chauhan, but to act like Chanakya, to take India towards development to regain its thousands of year old dignity.

Even if Narendra Modi could not act, to the extent to your satisfaction, there is nobody else who can do better. Be very clear to prevent Nehruvian Congress from regaining power again at any cost. Your any impatience with Narendra Modi, can create a negative atmosphere to confuse the mass opinion. This would simply help Nehruvian Congress.

WHAT IS NON-VIOLENCE (अहिंसा)?

Gandhi has made a definition of Non-Violence as minimum violence. If a work can got be done by hitting a stick once, then do not hit twice.

i.e Non-violence is a relative term.

There is nothing like absolute Non-Violence. If some says that Non-Violence is an absolute term, then take him as a fraud.

Gandhi’s non-violence has no relation with cowardice.

Gandhi has said that “If I have to choose between Cowardice and Violence, then I would choose Violence.” This is carved below a statue of Mahatma Gandhi at Jabalpur.

Why did Gandhi promoted Non-violence against British government?

British believed in non-violence by law.

Democracy can make changes in the government without bloodshed.

Transfer of power or reforms can be made without bloodshed.

Exchange of ideas can make the change of belief. If the laws are providing injustice, then the laws can be changed. Mass opinion can be built up.

If the human rights can be secured without bloodshed, then there is no need to avoid the democratic way of correcting the opponents.

By logical arguments the opponents can be cornered and exposed. This would build pressure on the opponent if he has been abide by the principals of democracy.

Any change if brought through non-violence, it brings public awareness and also educate people. This steps up the society.

WHAT ARE THE PRE-CONDITIONS FOR THE GOVERNMENT AGAINST WHOM A PERSON CAN GO ON FAST.

The persons involved in governance have taken an oath, that they believe and they have faith in democratic values and humanity,

They are transparent,

They are ready to communicate with the opposition,

They are not prejudicial, but they are logical,

They are abide by the prevailing rules,

They do not have any ill will towards opposite party.

This indicates that they are ready to change the law if they are convinced.

WHAT ARE THE PRE-CONDITION OF THE PERSON WHO IS TO GO ON FAST?

The person has to issue a notice indicating the demand and the reason behind it.

The person should be ready for discussion all the time with anybody,

The person goes on fast on the principle of the public interest,

The person has no direct interest,

The person has love and faith in principle, for the other parts,

The person has no ill will towards opposite parts,

The person is ready to accept the punishment for his disobedience of law, under the prevailing law. The person is ready to undergo punishment.

WHY GANDHI DID NOT GO ON FAST?

The Congress leaders where willfully avoided the advice of MK Gandhi,

The public had no awareness and foresight on the consequences of the partition,

The public was not ready to support Gandhi and not ready to avoid the partition,

The British were determined for dividing India as Congress was ready to discuss with them on the terms of partition,

The delay in independence was likely to create more critical and serious problems under the control of British government,

The time to make public aware of the consequences and to create mutual love and faith between the two communities was very short,

Shirish Mohanlal Dave

smdave1940@yahoo.com

Tags: Non-issue, issue, human values, democracy, faith, love, ill will, grudge, non-violence, transparency, Gandhi, British, government, pro-united India

WHAT WAS THE DEPARTING KICK OF BRITISH?

Gandhi had expressed that he was deadly against partition.

British had sent Crips Commission who was to discuss the partition conditions. It was not to discuss any other options.

MK Gandhi who was the invited member to participate to help the Congress in presenting the case as to how to achieve freedom. But the way the British framed the basic conditions for independence was not acceptable to MK Gandhi. MK Gandhi asked Congress working committee to pass a resolution to boycott the Cripps Commission.

The Congress members did not agree to the advice of MK Gandhi. At that stage MK Gandhi said loudly that had been my Subhas here, he would have definitely obeyed my advice of boycotting the commission. MK Gandhi further said, when the committee members are determined to accept the partition, I cannot be a member of that committee. He boycotted the commission by resigning from the commission. I would not be a party in dividing India. Then MK Gandhi said “No body in Congress is ready to discuss with me and even no body in Congress is ready to hear me”.

This was the time when the leaders who were outside the Congress, should have stand by the side of Mahatma Gandhi firmly. But they did not. They were either divided or confused. No body stood by the side of MK Gandhi to support him.

DIRECT ACTION DAY IN CALCUTTA

The call of “Direct Action” given by Jinnah had made most leaders to realize the inevitability of division of India. People were also of the opinion that there was no option but to accept partition.

MK Gandhi too realized the necessity of partition, at that moment of time under “the Call of Direct Action” and the decisive approach of British Government and Muslim league leaders. Jinna was of the opinion that Muslims are different culture and there by different nation. Muslim needs a separate nation. Congress and MK Gandhi were not for to accept the theory of two nations. Once Gandhi asked Jinna if you become Hindu, in what way your culture would be different than a Hindu. Jinna could not reply to MK Gandhi. It was an historical truth that the origin of most Muslims in India is Hindu. Those who are not, they have also adopted the Hindu culture.  

What were the other options for independence of India?

THE OTHER OPTION WAS “FEDERAL UNION”

What meaning of “Federal Union”?

The meaning of Federal Union was to be worked out. As a simple meaning of Federal Union was a Union of Pakistan and India. Pakistan and India were to exists under the Federal Union, but India and Pakistan were to get autonomy in certain fields of governance. It was possible to pressurize British on the option of “Federal Un ion” had the proposal been made unanimously.

The British was firm in saying that the independence means to leave India with making proper arrangement and provision in a treaty that shows that they have cared to provide security and rights of all the communities of India.

FEDERAL UNION COULD NOT GET MATERIALIZED

The characters in dealing with the proposal for Federal Union were JL Nehru, Sardar Patel, MK Gandhi and Mhammeda Ali Jinna. It was not possible and advisable to call them at one place and to conduct the discussion. This was because it was a matter of confidentiality. Its premature disclosure can create a lot of problems. British can exploit the matter for instigating different community leaders indirectly to play decisive role. Bhulabhai Desai was the messenger. He was meeting and trying for consensus with Jinna, MK Gandhi, JL Nehru and Sardar Patel to make them agreeable on Federal Proposal.

Bhulabhai Desai met Sardar Patel and MK Gandhi. They were agreed to it. Then Bhulabhai Desai met Jinna. Jinna too agreed to it in principle. Bhulabhai Desai met JL Nehru. He totally disagreed to the proposal of Federal Union. JL Nehru out rightly rejected the proposal.

MK Gandhi was ready for Federal Union. It was the Semi Undivided India. i.e. It was united India. It was also divided India.

Then Sardar Patel went to JL Nehru to understand as to why had JL Nehru straight way rejected the idea of Federal Union.

Sardar Patel learnt that JL Nehru had a thought that it was highly possible that MK Gandhi would select Jinna as the head of Federal Union and he would have to work under Jinna. JL Nehru had allergy of Jinna. (Earlier at one stage Nehru had declared that if Jinna agrees to Undivided India, then he would not appoint Jinna even as his peon.)

However Sardar Patel reviewed the other factors. These were about the character and likely aptitude of the kings and kingdoms. Many of the kings were greedy and prone to get instigated for their own freedom and conditions. It was a matter of a lengthy and time consuming frame work for preparing accession or amalgamation conditions. Besides this the presence of decisive British was also there. They were keen to instigate self-centered and communal leaders to divide India in many other pieces. That is why MK Gandhi and Sardar Patel thought to divide India in two nations to avoid India, breaking in multiple pieces.

BRITISH WANTED TO DIVIDE INDIA IN MULTIPLE PIECES

India, Pakistan and the kingdoms. As for the people of Kingdoms, they may decide at a later stage either they would remain as an independent kingdom or they may conduct plebiscite as to affiliate with whom. British said “We would provide the independence to the kings for their kingdom. We give them two option. They can remain independent. They can have accession either with India or Pakistan by adopting a fair plebiscite.”

MK Gandhi was of the opinion, that it was the Muslim leaders who were keen to divide India. As for Congress, the leaders were not ready to delay the independence any more. British were ever ready to spoil the situation. Gandhi and Sardar thought, it would be better to accept the independence with divided India. In democracy, the real power belongs to the people. It would be better to try for reunion at later stage.

MK Gandhi had foreseen the likely massacre to some extent after partition. He tried his best to prevent them and to build unity. He had gone on fast to establish peace. The peace was urged to both the people of both the communities. But some took it one sided without going through the details.

MK Gandhi wanted to visit Pakistan to try to reunite the nation. He wanted to see that the peace get established at least in Delhi. Because if both the community have no faith in each other they cannot reunite.

WISDOM-LESS, SELFISH CONGRESS LEADERS

MK Gandhi was very much upset, when he learnt that the leaders of Congress who belonged to the region of Pakistan had run to India instead of staying in Pakistan for enforcing harmony with Muslims.

When Gandhi aksed them, the Congress leaders said “our life was not safe”.

MK Gandhi said, “So what? I have taught you to be brave and fearless. I have taught you to be ready to sacrifice everything. I have taught you to die. I have not taught you to run away. You are all coward. Had you been killed there, I would have been pleased a lot. I would have danced on hearing the news of your death. I would have really danced a lot.”

Now those who are having mindset to abuse MK Gandhi, they take the above Spell outs as that has been spelled out before Hindus who ran towards India. In fact the words were spelled out before Congress leaders of Pakistan.

MK Gandhi wanted the Congress leaders to remain in Pakistan. Had the people of Congress been nationalist, they would have remained in Pakistan. They could have formed a political party named “Pakistan National Congress”.

Look at the Muslim leaders. Many of them remained in India and formed an Indian Muslim League. The decisive Nehruvian Congress has joined the hands with the Indian Muslim League since 1958. There are lots of Muslim Organizations in India. It is only Nehruvian Congress who instigated Muslims to remain isolated from Hindus.

Soon MK Gandhi experienced that many Congress leaders were exerting pressure on him to get some position in the new government. Not only this but the leaders who to had deserted Pakistan, and had come to India to share the power. MK Gandhi publically declared to dissolve Congress.

“Diary of Last three months of Gandhi in Delhi” written by Manuben Gandhi, provides the full information on the role played by MK Gandhi. There is a day to day diary of MK Gandhi’s last three months in Delhi before he was killed. Manuben Gandhi has given report day to day and word to word. Those who read MK Gandhi would never carry a feeling that MK Gandhi had any attitude to appease Muslims and Muslims leaders. Instead he appears to be deadly against Muslim leaders. He has at one stage said that if Pakistan is not capable to provide proper securities to Hindus, India should attack on Pakistan and take over Pakistan.

WHO WAS DANGEROUS FOR MK GANDHI? JINNA OR JL NEHRU?

Yes. It was JL Nehru who was more dangerous.

No provincial party committee had suggested the name of JL Nehru for PM’s post. Nehru declared before MK Gandhi that he want to head the government, then Gandhi told him that none of the provincial party committee and the CM has suggested his name.

It was the moral duty of JL Nehru to withdraw his name. But instead of doing that, he kept mum and silently left the room. MK Gandhi thought that Nehru is likely to do some adventure. This adventure would break the Congress party at that crucial stage when the separatists including British were working hard to weaken the Congress. MK Gandhi called Sardar Patel and got an assurance that Sardar Patel would see that Congress remained united.

It is needless to say that JL Nehru had already created a socialistic Group within Congress with a freedom to abuse other Congress leaders like Rajgopalachari, Sardar Patel etc…

MK Gandhi knew that in democracy nothing is final. Let JL Nehru be the PM, till the general elections under new constitution gets conducted.

But unfortunate to India, MK Gandhi was murdered, Sardar died before general elections. JL Nehru used media to divert the attention of public from his failure in external affairs, his failures in planning and wisdom-less vision. It is a matter of surprise and a matter of research as to how the learned people made no noise.

JL Nehru had become intolerant and autocrat. He became hungry of power. JL Nehru himself has written this, for himself to have a fun on himself.

A good opportunity had come, to have Federal Union. Iskandar Mirza had proposed for “Federal Union, in 1955. It was a good and proper time when everything was OK locally. The people who left their property in Pakistan were alive and this issue was also alive. Pakistan was ready to resolve this issue bilaterally. But JL Nehru indecently rejected the proposal of “Federal Union” without discussing it at any level.

WERE THEY DEAF AND DUMB?

The learned people including the learned people talking too much till date for passing blame on MK Gandhi for partition. They are feeling great for themselves for this, but they kept mum instead of calling for a strong agitation for Federal Union in 1955. Federal Union was the first step toward Undivided India. Most of the leaders who had abused Congress and MK Gandhi for passing the blame of dividing India, were very well alive and capable to launch wide spread agitation in favor of “Federal Union” in nineteen fifties. They never agitated for Federal Union, even that proposal had come up from the Pakistan. Not only this, these leaders had kept mum even on the absolute blunders of JL Nehru on external affairs related with Tibet, China and Burma in nineteen fifties.

Was it difficult for them? Was it that these were political issue and thereby they (RSS) cannot take part in politics?

It was never difficult for them. It was not a politics. It was related with and great concern with humanity and national interest. Despite of this they behaved like deaf and dumb.

It was not that there were no agitation during 1950-1960. It was not that that RSS was less popular. In fact at most of the school compound and street, RSS was running RSS Shaakhaa. Golvalkar was also alive. A lot of other agitations took place during 1951 to 1960. But none tried either for Federal Union nor against the Himalayan Blunders of JL Nehru.

The victory of Nehruvian Congress in 1952 was fraudulent. The victory of Nehruvian Congress was a fraud. But the defeat of pro-RSS parties made their leaders weak and frustrated. They achieve some confidence only when Nava Nirman agitation unseated the Nehruvian Congress party in 1974. The Nehruvian Congress party had earlier 140 seats in Assembly out of 168 in 1972 assembly elections.

It is needless to say that it was Jai Prakash Narain a veteran Mahatma Gandhian who lead the agitation against Nehruvian Congress and defeated Nehruvian Congress badly in 1977. The inaction and frustration of worthless leaders of RSS, VHP, BD and some leaders like Advani, Sushma, Murlimanohar gave life to Nehruvian Congress.

WHY MK GANDHI DID NOT GO ON FAST?

(Continued)

Shirish Mohanlal Dave

Tags: Nehruvian Congress, Federal Union, kings, kingdom, Cripp’s Commission, Gandhi, Bhulabhai Desai, Sardar Patel, RSS, VHP, BD, leaders

WAS M. K. GANDHI RESPONSIBLE FOR DIVIDING INDIA? Part – 1

“India has fought several big wars successfully. It has maintained and secured its culture, heritage and dignity. It is one of the oldest cultures in the world. It has sense to understand what is good and what is bad for its fate. It has been survived of its own. It has defeated many strong invaders those invaders who had attacked India after achieving victory on great nations having great culture and civilization. But India has strength to face it and protect it. India has capacity to resolve the challenges. suppose if it has problems with Muslims, it has a capacity to settle it.”

If it is not possible to solve the issue with mutual talks, India will solve it at the point of sword in a battle field. If in doing so, Hindus would get defeated and its existence would end up and its glory would get distorted or it would get vanished totally from the pages of history, it would be a desire of God to finish Hindus. But be sure that Hindus have survived with its glory in continuity. Hence do not underestimate its capacity. Hindus are capable to fight out its war within itself and they are also capable to fight out of their own, the war with others. Hence don’t interfere in our internal matter of India.

Who has said this?

Has it been spelled out by a Hindu fundamentalist?

Is it spelled out by a Militant Hindu Leader?

Has been spelled out by a RSS chief?

No it is said by MK Gandhi to the British.

This British wanted to show their universal wisdom to secure safety of India.

Some people are very much active on abusing, derogating and passing blame on M. K. Gandhi for partition of India, appeasement of Muslims and promoting or imposing J. L . Nehru as Prime Minister of India instead.

It is OK if somebody talks with material and logical arguments and that too for academic purpose in a neutral and non-prejudicial way.

In a democracy political parties are supposed to be democratic. But democracy is not an absolute term. Democracy is a relative term. In a fair democracy, the reflection of people’s voice depends upon the process adopted in party to select the leaders who controls the decisions taken.

WHAT IS A POLITICAL PARTY?

A group of persons which tries to educate the people on a system of good governance and then its leaders get elected under a so-called system, by the persons who had faith in that system of governance.

We will concentrate only on Indian Nation Congress.

It was founded by Hume under the instructions of British Crown to provide an interface between people of India and the British Government.

Initially it was a party of “white collar” people.

Likeminded people having faith in the policy and practice of Congress would become a member of the party.

Members will elect delegates before an annual meeting or an extra ordinary meeting is held. Delegate elects the other office bearers including the working committee members and the Chair person, all with some specified delegated powers for governance and making decisions based on the party’s policy. This includes the changes in the constitution of the party.

In short the party is composed of a Party President, High Command, Working Committee, delegates and party members.

All put to gather a party will have constitution, members, workers/leaders of level -4, level-3, level -2, and the level – 1, High-Command and the President. The strength of the leader has nothing to do with the backing of general people once he/she becomes capable to occupy a level post.

This point can be made clear in this way.

JL. NEHRU

Nehru was popular among members. He was an icon of youths. He was capable to introduce fashion, he was in habit to act dramatically, he used to argue with philosophical language.

JL Nehru was popular among youths and level – 3 leaders. This was mainly due to his father’s wealth, his status and he was able to oblige leaders due to money power he had. Money power means, his house had become a guest house for leaders (up to the level -3 leaders) for lodging and boarding.

MK Gandhi had opened the doors of Congress for common men.

MK Gandhi had experienced that any struggle can be made effective and sustainable if the common mass is involved. Once M. K. Gandhi opened the doors of Congress for common mass, the common mass also got entry in the Congress.

JL Nehru had not strong hold at the leaders of Level – 1. This was mainly because, though Nehru had good ideas, he was weak in wisdom and governance. His philosophy of socialism was not acceptable to many leaders at the top due to its vagueness. He had inherited the status in the party due to his father.

The mass was not aware of the political policies related with any specific governance like socialism. Mass had only a desire for independence. The mass was of the opinion that the independence would solve every problem. “There would be rivers of Ghee and Milk in independent India”.

MOHAMMED ALI JINNA A FAKE MUSLIM

There was some struggle among top leaders in Congress. This struggle was for becoming effective in governance at the top level of the party. Initially leaders from Hindus and Muslims both were in Congress without any communal mindset. At the first stage, Jinna was far more popular than JL Nehru even at all Levels.

But progressively British started to identify people by Muslims and Non-Muslims. Despite of this, most Muslims remained with Congress.

Jinna had no faith in non-violence, disobedience to law, non-cooperation etc… promoted by MK Gandhi. This was also a cause, for becoming less acceptable to most leaders of Congress and the Hindu mass. Despite of this, Jinna was highly honored at top level, due to his skills in pleading the cases against the British Government. Jinna’s good image had prevailed till he joined Muslim League.

It was a long story of political battle between JL Nehru and Jinna. At one stage Nehru insulted Jinna by saying when Jinna was practicing in London, that “Jinna is not capable in political skills. It is good if he could prove his skill of legal practice in London”. This insult, instigated Jinna to come back to India to re-join the politics in a big way.

It is essential to look into the political situation prevailing at that time and also the mind set of Muslims, Hindus and various political leaders of all the communities before we arrive to any conclusion.

Muslims leaders were divided if we take an overview of local elections even after Jinna joined Muslim League. However nobody can deny that Jinna was the most prominent leader among Muslims, by virtue of his own expertize in law and practice besides the backing of British.

Jinna could attract Muslim at a very large scale under communal way in politics. Jinna, basically was secular, but he, for political benefit, used the communal cards.

If we compare the then statements of Jinna made against Gandhi and Congress, were quite similar that of the Nehruvian Cong leaders and its cultural allies making against BJP as a communal party. Jinna used to twist the every action with a conclusion that Congress was a party of Hindus and M. K. Gandhi is the leader of Hindus. The interest of Muslims is not safe.

Jinna’s aim was to take support of Muslims wherever they are. He had strong hold in most part of present Pakistan and some parts of East Bengal. But it was also a truth that in many Muslim dominated areas, Muslims were divided in Congress and some other local leaders.

British knew this, thereby to weaken Congress, British used to tell that they would have to take care of Muslims and other minorities like Sikhs and Dalits and Dravidians. As for the South India, most leaders were with MK Gandhi. Hence ice could not be broken. But as for Sikhs and Dalit the British tried their level best to instigate their leaders.

As for the partition, many people till date are under the impression that the proposal was only to divide India in two parts. But British had tried their best to divide India into multiple pieces. The aim of British was to make India and Congress weak.

Congress leaders initially were very firm on united India. At that time on the proposal of dividing India, MK Gandhi stated that India would be divided on his dead body. That is till he is alive he will not allow India to get divided.

M. K. GANDHI

Gandhi was popular among Hindus is beyond doubt. But it was not true for all the elite of Hindus. Some leaders who were outside Congress were against Muslims. Many leaders inside the Congress and outside the Congress were not happy when Gandhi was putting his efforts to not fall Muslims in line with Jinna. His this efforts were taken as the appeasement of Muslims.

The best example is Khilafat movement. Most people are ignorant of the real motives and strategic role of British to confuse Muslims.

India had nothing to do with Khilafat movement. This movement pertained to some other country. It was there between a religious leaders holding the political power too, and the leaders who were against holding both the power by the religious group. They wanted that religious group should hold only power so far Mosq is concern.

This was the concern of that country. But British made it international, and it supported by reformists Muslims. This caused to divide the strength of Muslims world. That is the religious leaders should not have political power.

This affected Indian Muslim leaders too. Congress leaders also poked their nose in the matter. Jinna was not a religious person. He wanted religion and politics should not be mixed up. Since Muslims are more prone to support Mullas, many Muslims became against Jinna.

MK Gandhi knew the strategy of British of dividing the Muslims in some other country. Since Jinna and many Congress leaders have already poked their nose in the matter not concern with Indian Muslims, they tried to attract Indian Muslims. Jinna had very good reason to oppose British.

It may be by tradition or by a law religious leaders are also holding political power, it becomes a part of religion. British should not intervene in the matter which could hurt the religious feeling. Besides this as for MK Gandhi it was an internal matter of that country.

The stand taken by MK Gandhi was understood as appeasement of Muslims. Off course this was a matter linked with early years of MK Gandhi in Politics of India. But this approach of MK Gandhi was used to criticize Gandhi for all the time by his Hindu opponents. (Just like Narendra Modi is continuously taken to target for the 2002 riots by pseudo secular leaders).

Many Hindu leaders were enjoying the division of Muslims on Khilafat movement. Muslims were getting divided in two groups viz. reformist (or secular) and fundamentalist (conservative). Jinna was supporting reformists. Most Muslims of India were conservative. Jinna took MK Gandhi as a leader who was dividing Muslims for political gain of Congress. Hindu conservative took MK Gandhi’s action as appeasement of Muslims.

MK Gandhi was of the opinion that fundamental changes in the law, (the law may be in force by virtue of a constitution or by the long established practice) should come up from the people. the leaders who hold power posts have no right to change any law. This point need very deep thinking to understand the heart of democracy. One can read the articles The Ram who was in flesh and blood is lost ( कहां खो गये मांस और हड्डीके बने राम?) at wwwDOTtreenetramDOTwordpressDOTcom to make it more clear.

The leaders who are not holding power post can only educate the people for the changes in the Law and Practice.

At a later stage MK Gandhi had resigned from Congress. He was not even an ordinary member of Congress party. This was because the people can express their views without any fear and the leaders can follow the changes suggested by the people.

INDIA BREAKS

(Continued)

Shirish Mohanlal Dave

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers

%d bloggers like this: