Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2011

विराटजागे
 

खबर सिर्फ है यही कि मातने हमको पूकारा

खबर सिर्फ है यही कि मातने हमको पूकारा

  

 

नौटंकी

सबलोगसाथमेंगातेहैअपनेनोर्मलड्रेसमें

एकनयाइतिहासरचेहमएकनयाइतिहासरचेहम

धाराकेप्रतिकुलनावरखेंहमएकनयाइतिहासरचेंहम

………..

(गुजरातीलोगअपनेराज्यमें झवेरचंदमेघाणीकाअमेजंगलनेझाडीमांथी, पर्वतनेपहाडीमांथी, ….. सुणीसादआव्या …. ” वालासहगानगानेका)

उसकेबादसबकोअपनीअपनीजगहलेलेनेकी

बेकग्रांउन्डमेविराटजागेबेनररखनेका

सुत्रधार (जोरसे पूकारताहै); बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  कहांगयाबंधु…. बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….   अबेओबंधुओबंधु ….  

सहायक; आयासाबजीआया,  आयासाबजीआया, आयासाबजीआया

सुत्रधार; हांतोबन्धु, मैंक्याकहेताथा?

सहायक; आपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधार; हमयहांक्यूंआयेहैं? बोलोहमयहां क्यूंआयेहैं?

सहायकःआपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधार; हमयहांसंदेशलेकरआयेहैं. हमयहसंदेशयेलोगोंकेसामनकैसेप्रस्तुतकरेंगे?

सहायकःआपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधारः हमहमारासंदेशड्रामाकेजरीयेप्रस्तुअकरेंगे.

सहायकःयानीहमएकनाटककरेंगेऔरइसनाटककेमाध्यमसेहमसंदेशदेंगे, यहीना?

सुत्रधारःसहीबतायातुमने, अबतुमभीहोशियारहोगयेहो

सहायकः आपकीएनायतहै, जनाब.

सुत्रधारःचलोठीकहै, मस्कापालीशकासमयनहीहैबोलो  नाटककानामक्याहै?

सहायकःनाटककानामहैविराटजागे“. लेकिनसाविराटजागेकामतलबक्याहै?

सुत्रधारःविराटकामतलबहैआमजनताजैसेकीमैं, तुम, औरयेसबलोग.

सहायकःलेकिनहमसबतोजगेहूएहीहैने. देखोन, मेरी, आपकी, इनसबलोगोकीआंखेतोखूलीहूईहीहैन? बंदकहांहै?

सुत्रधारःनहीबन्धु, मैयेचर्मचक्षुकीबातनहीकरताहुं. मैंग्यानचक्षुकीबातकरताहुं.

सहायकःयेचर्मचक्षुऔरग्यानचक्षुक्याहोताहै?

सुत्रधारःदेखो (आंखेदिखाके) येचर्मचक्षुहै. औरजोचीजहमदिमागसेसोचकरसमझतेहैउसकोग्यानकहतेहै.

सहायकःमतलबकीहमभीपरमेश्वरकीतरहतीननेत्रवालेहै?

सुत्रधारःहां. सबमेशिवजीकाअंशहोताहै, लेकिनजबग्यानहोताहैतब.

सहायकःलेकिनहमतोलिखनापढनाजानतेहैऔरजगेहुएहैतोसही?

सुत्रधारःनहीहमकईलोगसोएहुएहै. समझतेनहीहै, डरतेहै, झगडतेहै, मीलकरकामनहीकरतेहै. हमदरसलसोएहुएहै.

सहायकःक्याहमकभीजगतेनही?

सुत्रधारःकभीकभीजगतेहै, परंतुफिरसोजातेहै. १९७७मेंजगेथे. फिरसोगये. हमेहमेशाजगतेरहेनाहै. १९९९मेंकछलोगजगेफिर२००४मेसोगये. अबइससमयअगरहमसमझेगेनहीतोहमेशासोतेहीरहेंगेतोफिरबहोतदेरहोजाएगी. अगरहमजगकरमिलकरभ्रष्टाचारकोयानीकीभ्र्ष्टाचारीसरकारकोभगाएंगेतभीतोदेशआगेबढेगा.

सहायकःमतलबहमेविराटकोजगानाहै, लेकिनयेभ्रष्टाचारक्याहोताहै?

सुत्रधारःदेखोसामने, जाकेदेखलो, (सहायकवहांजाकेसबकीटोपीयांजोरसेपढताहै.) ढोंग्रेस, फासफुसीया, माफिया, मारफाडीया, नारदीया, ४२०, दाणचोरीया, तोडफोडीया, घुसणखोर, अलेल टप्पु, नादान, चक्रम, लबाडी, नीचकोटी, रिश्वतखोर, पेटु, देशद्रोही, लघु द्रष्टी, बेखबर पत्री, आयारामा – गयाराम

जीहां, हमइसभ्रष्टाचारीयोंकोहराकेभगाएंगे.

 (बेकसीटड्राइवरकेपीछे जोमोटाआदमीजिसकीटोपीकेउपरभ्राष्टाचारलिखाहुआहैऔरगलेमेंसेभ्रष्टाचार्यासुरकाबोर्डछातीउपरलटकायाहोताहैवह अट्टाहास्यकरताहुआआताहै)

भ्रष्टाचार्यासुरः हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हा…  मैंभ्रष्टाचारहूं …..

मैंउपरहूं…., मैंनीचेहऊं …., मैआगेहूं …. मैंपीछेहूं…. मैंदायेहूं…. मैंबायेहूं…. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं …..

(भ्रष्टाचारघुमतारहेताहैऔरवोराक्षसकीतरहपंजादिखाकेपब्लिककीलाईनमेंसबकोडराताहुआबोलतारहताहैऔरघुमताघुमताबोलताहै)

मैंगांवमेहूं …. मैंशहरमेंहूंमैमहानगरोमेंतोविशालहूं…. औरदेल्हिमॅंतोभयोभयोहूं….. हांमैंदेल्हिमेंतोभयोभयोहूंहा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हा…  मैंभ्रष्टाचारहूं …..

मैं मेनेजरमेंजनरलमेनेजरहूं, जनरलमेनेजरोंमेमैंचिफजनरलमेनेजरहूं, एन्जिनियरोमेंमैंचिफएन्जिनियरहूंऔरडायरेक्टरोमेंमैंडायरेक्टरजनरलहूं, मैंवर्करोमेंलीडरहूंऔरलीडरॉमेंजनरलसेक्रेटरीहूं, सीयासतमेंमैंपार्टीहूंऔरपार्टीयोमेंमैढोंग्रेस-कोंग्रेसहूंऔरउसकेसाथीभीमैंहीहूं, ढोंग्रेसमेंमैंमन्त्रीहूंऔरउसकाभीमैप्रमूखहुं. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं …..
मैंस्वतंत्रताकेपहेलेभीथाऔरउसकेबादमेंतोभयोभयोभयोहूं. ठेकेमेंहूं , ठेकेलेनेमें मेंहूंऔरठेकेदेनेवालोमेंतोभयोभयोहूंमै सुरक्षाकी जीपोंमेंथा, हिमालयकीब्लन्डरमेंथाऔरकाश्मीरमेंतोभयोभयोहूंमैंलोटरीमेंथा, मैंफोडरमशीनमेंथा, छोटीसादडीमेऔरछोटीसादडीमेंतोभयोभयोभयोथा.

सहायक; सुत्रधारजि, सुरक्शा की जीप, हिमालयन ब्लन्डर वैगेरे वैगेरे सब क्या है?

सुत्रधारः ये सब ढोंग्रेस के कौभान्ड और मूर्खता की मिसाले हैं. ढोंग्रेसके सुरक्शा मंत्री ने सुरक्शा दलोंके लिये फोरेनसे जीपोंका ओर्डर दीया था. लेकिन एकभी जीप चली नही थी. चिन का आक्रमण हुआ तो हमारे जवानोंके पास ठंडीसे बचने के लिए कपडे नहीं थे. काश्मीरमें जो कोइ आर्थिक मदद करते थे वो सब गायब हो जाती थी, चीनके आक्रमणके समय लोगोंसे मदद मांगी गई तो लोगोंने अपने गहने तक देदिए. वे गहनोंका कोइ अतापता नही और हिसाब नही. जब छोटी सादडीसे कुछ गहने सीएमसे घरसे मिले तो ढोंग्रेसी सीएमने बोला कि, मेरी मां वेश्या थी तो उसके पास तो गहने खूब ही आते थे. फोडर मशीन एक एरकन्डीशन मशीन है होता है, जो करोड रुपयोंका आता है. ऐसे कई सारे मशीन विदेशसे मंगवाये गये. वे बर्फिले प्रदेशमेंउअसके अंदर घास उगाइ जाती हैं.

सहायकः लेकिन भारतमें तो ज्यादातर जगहोंमे तो बर्फ पडती ही नहि है, और जहां भी पडती है, वो तो हिमालयकी पहाडीयोंमे पडती है वो भी दो तीन महिने ही ज्यादासे ज्यादा. अच्छा तो उस मशीनोंका क्या हुआ?

सुत्रधार; कोइ अतापता नहीं

भ्रष्टाचार;  हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,  

बोलोमैंआपकीसेवामेंहूं …. मैंआपकीसेवामेंहूं …. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं …. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंअर्जुनकीलोटरीमेंहूं, स्टेटबेंकनगरवालामेंहूं, कुवेतकीओइलकेआयातमेंहूं, मैजनताकारमेंभयोभयोहूं.

सहयकःसुत्रधारजी, येलोटरी, येनगरवाला, ओएलकीआयात …  जनताकारयेसबक्याहै?

सुत्रधारःढोंग्रेसकेमंत्रीजीनेएकलोटरीनिकालीथी, उसकाहिसाबगायब. ढोंग्रेसकेप्रधानमंत्रीकानगरवालानामकाएकसिक्योरीटीओफिसरथा. कहेतेहैकि, ईन्दीराजीकीआवाजसेउअसनेदेहलीकीस्टेटबेंकमेंफोनकीया, कि, मेरेआदमीको६०लाखरुपयादेदो. फिरनगरवालाजीवोपैसेलेलियेफिरउसकेसामनेकेस२४घन्टोमेंचलगया. उसकोजेलमेंडालदिया. पार्लामेंटमेंइसबातपरबडाहंगामाहूआ. एकइन्स्पेक्टनेजांचशुरुकी. वोभीमरगयाऔरनगरवालाभीजेलमेंहीमरगया. बडीमजेकीबाततोयहहैकि, प्रधानमंत्रीकोकोर्टमेंबयनकेलियेबुलायातकनहींगईजोकायादाकेहिसाबसेजरुरीथा.

सहायक; येजनताकारक्याहै?

सुत्रधारः१९५०का, भरतवर्षकाएकसपनाथाकि, भारतमें५०००/- रुपयेमेंबिकसकेऐसीएककारबनाइजायजिसेआमजनताउसकाउपयोगकरसके.

सहायकः५०००रुपयेमेंकभीकारबनसकतीहै?

सुत्रधार; यहतो  १९५०कीबातहै. उसजमानेके५०००रुपयेतोआजके२ लाखरुपयेबरबरहै

सहायकःतोउसकाक्याहुआ? वहकारनहीबनी?

सुत्रधारःबनानेदोतोबनेने? मुख्यमंत्रीनेसोचामेरापोताबडाहोगाऔरवहीबनाएगा. दुसराकोइक्यूंबनावे

सहायकःफिरक्याहुआ?

सुत्रधारःअरेअभीयेनाटकदेखो. धीरेधीरेसबपताचलेगा.

 

भ्रष्टाचार;  हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,

            मैंभ्रष्टाचारहूं ….. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं

भ्रष्टाचार बीचमें कूर्सी लगाके बैठता है. (कूर्सीके नीचे कूछ कागजके बंडल रख्खे जाते है) 

भ्रष्टाचार; चमचे ….. ओचमचे …. चमचे …. ओचमचे …..  सालेकहांगएसबचमचे …… चमचे …. ओचमचे ….. चमचे ….  ओचमचे ……

अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ? अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ? अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ?

अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे …..  अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. कहांगयातू? अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे …..  अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. कहांगयातू?

अरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे …. अरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचेअरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचेकहांहैतू ….

अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. कहांसोगयाहैतू ?

अबेओप्लेटीनमकेचमचे….. ओप्लेटीनमकेचमचे ….. अबेओप्लेटीनमकेचमचे….. ओप्लेटीनमकेचमचे ….. अबेसालेसबचमचेकहांगए ….

एकपात्रजिसनेचमचेकीटोपीलगाईहैजिसमेंपीछेप्लेटीनमलिखाहुआहोताहैवोआगेआताहै ….

चमचाःजिहजूरमैंतोयहांपरहीहुंजिहजूरमैआपकोछोडकेकैसेजासकताहूं? हजूरआपफरमाइएमैआपकीक्यासेवाकरसकताहूं

सुत्रधार (जनतासे); येतोइसकाबंधवाहै …. बंधवागुलामहैवोकैसेजासकताहै? ही …. ही …. ही ….

 भ्रष्टाचारः देखो… पता करो… कोई मुलाकाती है?

चमचा (आवाजलगाताहै); अबेजनताकोइहै ? कोइहै? … पचासपचाससालोंसेआपकीसेवामेंव्यस्तरहेहै,औरआपगरीबोंकेगरीबपूरखोंकीसेवाऔरअबआपगरोबोंकीसेवाऔरबादमेआपकेगरिबसंतानोंकीसेवाकाकरनाजिन्होनेअपनापरमपारिवारिकपरंपरागतकर्तव्यसमजाहैयेमहाकोंग्रेसीमहामायापार्टी आजआपकेद्वारोकोंपवित्रकरनेआईहै. जोकोइभीसमस्याहोसामने लाइजाए.

जनता (जिसकेकपडेतुटेफुटेहैभ्रष्टाचारकेपैरोकोपकडलेताहैमालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मैंऔर मेरा परिवारभूखामररहाहै. आपकुछकरो …. मालिकआपकुछकरोहमेरोटीदो, हमारेपासरोटीनहिहैहमेंरोटीदो. हमारेपासरोटीनहीहै. मालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहै

चमचाःअरेअबेअरेअबेजरापीछेहठपीछेहठ…  अरेअबेअरेअबेजरापीछेहठपीछेहठपीछेहठपीछेहठ

भ्रष्ट्राचारःठीकहै … ठीकहैइसमेक्याबडीबातहै ….रोटीनहींहैतोबदामखाओ, पीस्ताखाओ, बरफिखाओ, मलाइखाओ, पेडेखाओ, रसमलाइखाओ, औरऐसेशराबपीकेमौजकरो.. देखोहमनेकभीसेदारुबंदीहटादीहैअभीतोहमनेविदेशीदारुकीभिछुट्टीदेरख्खीहैअबेचमचेइसकोजरादारुदोदेखोहमारीपार्टीमहात्मागांधीकीपार्टीहै, हमतूमगरीबोकीसेवाकरनेसेकभीपीछेनहीहटेंगे. हमतुमगरीबोकीसेवाकरनेकोकृतनिश्चयीहै. हमारेसंतानभीगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे. हमारेपौत्रभीगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे, हमारेसभीपौत्रप्र-पौत्रऔर उनकेभीप्रपौत्रसबयावतचंन्द्रदिवाकरौआपगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे  सेवाकरतेहीरहेंगे  सेवाकरतेहीरहेंगे  

(भ्रष्टाचारदारुपीतेपीतेसोजाताहै)

चमचाःगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहो… (गरीबसेबोलताहै) अभीतूमबादमेआना. अभीमालीकथकगएहै, औरवेशोचरहेहै. उनकोदिस्टर्बकरनानही..भ्ा

भ्रष्टाचार (थोडीदेरकेबादजगताहैऔरफिरघूमनेलगताहै); हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. , हा….हा….  हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,  मैंभ्रष्टाचारहूं ….. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं.

चमचाः मालिक आपसे एक युवाक मिलना चाहता है.

भ्रष्टाचारः बूलाओ.

युवक आता है और बोलता हैः सर मुझे काम चाहिए. मैं बेकार हूं.

भ्रष्टाचारः देख बेचमचे, मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

सर्वोदयवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “सर्वोदयवाद जिन्दाबाद”

युवक कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

समाजवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “समाजवाद जिन्दाबाद”

 

युवक फिरभी कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

लोकशाही समाजवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “लोकशाही समाजवाद जिन्दाबाद”

 

युवक फिरभी कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

ज्यादा पेड लगाओ, पानी बचाओ. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “ज्यादा पेड लगाओ, पानी बचाओ”

युवक निराश हो जाता है.

चमचाः मालिकि इस युवकको तो अभी भी कुछ समझाइ देता नही है. क्या करेंगे?

 

 

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे. अबकी बार कुछ अच्छा होगा.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है. गरीबी हटाओ.. अबकी हम आये हैं नई रोशनी लाये हैं. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “गरीबी हटाओ.. अबकी हम आये हैं नई रोशनी लाये हैं.”

युवकनिराश हो जाता है. चला जाता है.

चमचा; मालिक यह तो चला गया.

भ्रष्टाचारः जाने दो. इतना समझाया लेकिन समझता नहीं है.

चमचा; पागल था नहीं तो और क्या?

चमचा थोडा घुमके आता है. और बोलता है. मालिक आपसे एक नवयुवक मिलना चाहता है. मंत्रीश्रीका सुपूत्र है.

एक शुटेड बुटेड लडका आता है.

युवकः सर, मुझे एक फैक्टरी डालनी है. परमिट चाहीये.

चमचाः कौनसी फैक्टरी डालनी है?

युवकः मुझे “फा इ व इन वन” की फेक्टरी डालनी है.

चमचाः ये फैव इन वन क्या हो ता है?

यवकः फाइव इन वन मतलब एक में पांच

चमचाः मतलब?

युवकः रेडियो, टेप रेकोर्डर, फोन, फोटो केमेरा और टीवी सब फेसिलिटी एक में ऐसा युनिट मै बनाना चाहता हूं

चमचाः इससे क्या फायदा? इससे तो किमत बढ जायेगी.

युवकः अरे ऐसा नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे.

चमचाः वो कैसे?

युवकः वह आपको कहां देखन है? आप सिर्फ हमें लायसन्स दे दिजिये और लोनके लिए सिफारीस कर दिजिये.

भ्रष्टाचारः कैंची चलाके बोलता है और हमारा?

युवकः यह कोई कहने की बात है? आखीर मैं मंत्रीका पूत्र हुं

चमचाः लेकिन तुम्हारे पास कोइ डीग्री, सर्टीकफीकेट, अनुभव…

युवकः है न… मेरे पास इलेक्ट्रोनिक इक्वीपमेंट ओपरेशनल नोलेज है.

चमचा; मतबलब?

युवकः यह जो फा इ व इन वन है वह विजाणु उपकरन है मतलब कि, इलेक्ट्रोनीक इक्वीपमेंट. उसको चलाना मुझे आता है. मतलब ओपरेशनल ग्यान मुझे है.

ऐसा सर्टीफिकेट मैं ला दुंगा. आपको तो सर्टीफिकेट ही चाहियेना?

भ्रष्टाचारः अरे चमचेजी, उसको परमीटहर हालतमें देना है. और लोन भी दिलवाना है. इसिलीये तो हमने बेंकोका राष्ट्रीयकरण कीया है?

चमचाः अगर यह लडका फा इ व इन वन बना नहीं पाया तो?

भ्रष्टाचारः तो हम फेक्टरीको आग लगवा देंगे और बोलेंगे सब कुछ जल गया. मशीनरी जल गयी और हिसाब किताब भी जल गये.

फिर गर हंगामा हुआ तो एक कमिटी बैठा देंगे. कमिटी कमिटी का काम करेगी और हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे.

चमचाः जैसे “जनता कार मारुती” का कीया था वैसा?

भ्रष्टाचारः ठीक वैसा ही.

सुत्रधार (शायकको); अब आयी बात समझमें? आयी न.

सहायकः बिलकुल समझमे आ गई… बात  बिलकुलसमझमे आ गई… बात  बिलकुल समझमे आ गई…  

चमचा (युवकसे) जा… तुम्हारा काम हो जायेगा. (युवक खुश होते होते शीटी बजाता बजाता चला जाता है)

भ्रष्टाचारः अब और कोइ है?

एक आदमी आता है.

चमचाः बोलो आपको क्या काम है?

आदमीः मुझे महान बनना है, पैसे कमाने है और आपको मदद करना है?

चमचाः जब तुम्हे हमे मदद भी करना है तो यह काम तो आसान है.

भ्रष्टाचारः तुम क्या क्या कर सकते हो.

आदमीः मै सब कुछ कर सकता हूं. मैं कुस्ति कर सकता हूं, मारफाड कर सकता हूं. दंगा फिसाद कर सकता हुं, करवा सकता हूं, चोरी, डकैती, खून खराबा कर सकता हं. लेकिन

मुझे आपकी मदद चाहिये. हमारी रक्शा आप किजिए. 

भ्रष्टाचारः अरे भाई, तुम जैसे लोगोंकी तो हमे जरुरत पडती ही रहेती है. लेकिन तुम्हारा प्रोब्लेम क्या है?

आदमीः मेरा प्रोब्लेम यह है कि, अगर मै ये सब चिजें करु तो महान नहीं कहेला सकता.

भ्रष्टाचारः देखो, तुम खुद न करो जबतक नौबत न आवे तुम खुद पर. … तुम दुसरोंसे करवाओ. और महान बनने के लिये.. यानी कि नाम कमाने के लिये

साधुबाबाबनजाओ. पैसाकमाके औरहमेंमददकरतेरहो. तुमभीहमेंमददकरोधिरेन्द्रब्रह्मचारीकीतरह, हमभीतुम्हेंमददकरेंगे

आदमीः वो कैसे?

पहेलेतो तुम बडे महानुभावोंकी खिलाफ बोलो जो मर गये हैं. वे जवाब देनेको तो आयेंगे नहीं.

आदमीः क्या मैं विवेकानन्द की खिलाफ बोलूं?

भ्रष्टाचारः नहिं नहीं, नहीं नहीं.. अभी साले कुछलोग ऐसे है जो समाचार पत्रोमें उसके खिलाफ छापेंगे नहीं, तुम्हें बहोत पढना पडेगा उनके खिलाफ

बोलनेके लीये.

आदमी; तो क्या मैं रामचन्द्रजि और कृष्णभगवानके खिलाफ बोलुं?

भ्रष्टाचारः उनको तुम साइडमें रखो. मौका मिलने पर बोललेना. करुनानिधिकी तरह.

आदमीः तो मैं क्या करूं?

भ्रष्टाचारः महान तो हम तुम्हें बना ही देंगे. फिल्हाल तुम बिजेपी शासित रज्योंमें जाओ और वहां एक दुसरोंको झगडाओ.

हमतुम्हे सूचना देते रहेंगे.

फसादीलोग आते हैं और गाते हैं.

कोंग्रेसबोलतीहैअपनेसाथीयोंकेसाथ्

 

आओ आवो यहां सब आवो,

गुन्डे आवो, लफंगे आवो,

चोर सब आवो, डकैती आवो,

जूठे आवो, लबाडी आवो,

गद्दारों, घुसणखोरो आवो,

मौकापरस्ती लालची आवो,

काले पैसे वाले सब आवो,

मदद हमारी करने आवो,

झगडा झगडी खूब करावो,

मारा मारी खूब करावो,

गरीबको अमीरसे टकरावो,

गांवो से शहरोंको टकरावो,

छूत अछूतका भेद बढावो,

उनको एक दूसरेसे टकरावो,

ग्यातीयोंका संमेलन योजो

एक ग्यातीसे दूसरीको टकरावो,

और बोलो, तिलक तराजु और तलवार

उसको मारो जुते चार,

दिनमें बोलो महात्माजीका नाम

रातमे करलो सुरा पान,

मूहसे बोलो अहिंसाकी बात,

चूपकेसे करलो काम तमाम

जरुर पडे इमर्जन्सी लाओ,

पूलीस तन्त्र तो है हमारा,

मिडिया को कबजेमें करलो,

दुरदर्शन तो है हमारा,

और उनसे बुलाते जाओ,

बार बार बुलाते जाओ,

गुन्डोकों हमने पकडा है,

चोरोंको हमने पकडा है

(सुत्रधार सहायकको बोलता हैः उनको किसिको पकडने का नहीं, सिर्फ बात ही फैलाने का)

करचोरोंको हमने पकडा है

काला बजारीको हमने पकडा है

(और पैसे लेके छोड देनेका

वो किसिको बताना नहीं)

येही है तो धर्म हमारा,

यही इमान हमारा है

अर्ध शतकसेयानीपांचदशकसेकरते आये

यही धन्धा हमारा है,

पूरखोंसे हमने शिखा ये

धन्धा हमारा पूराना है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह पैगाम हमारा है

यह भरत वर्ष हमरा है,

जबतकतुमइतिहासभूलोगे (तीनदफाबोलो)  (3 times)

कौभान्ड हमारे जारी रहेंगे,

राज दिया हमको पूरखोने

यह भरतवर्ष हमारा है,

जय हो” हमरी और हमारे

आने वाले बच्चोकोभी,

जय हो हमरे पूरखोंकी भी,

यह नारा हमरा पूराना है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यहपंजा हमाराहै,

गरीबोंकी सेवा करने को,

भारतको गरीब हि रखना है,

झोंपड पट्टी भी रखना है,

और बेकारी भी रखना है,

उन्नति भी करनी है पर भी,

पर सिर्फ हमारी करनी है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह पैगाम हमारा है,

यहपंजा हमाराहै,

बेंको का राष्त्रीयकरण करके

पंजा हमने फैलाया था,

युनो और ये ताशकंदमें,

करार सिमलामें हमने ही,

वीर सैनेकोने जो जिता,

वही तो हमने लुटाया है,

देशपडोशी घुसमारुका

वोटबेंक बनाया है,

समझ सको तो बात समझ लो,

ये सब नूख्शे हमारे है,

 

महेलोंमे भी लूट चलाके

इमरजेंसीको संवारा था,

लाखु पाठक के करोड कया,

हर्शद को हमने चलाया था,

क्वात्रोची और सेंट कीटका,

प्लान भी हमने बनाया था,

तैलगी का जो फर्जी स्टेम्पका,

किस्सा नहीं पूराना है,

फिर भी हमने सत्यम को भी,

बरसो चार संवारा है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह नूश्खे हमारे है,

इसीलिये तो दशकोंसे हमने

कबजेमें भारत रख्खा है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यहपंजा हमाराहै,

यह पैगाम हमारा है,

लतिफ, पप्पू, राजन, शर्मा,

दाउद, सकील और भींदराना,

सबको हमने बनाया है,

जरुर पडी जब जब उनको,

तब हमने ही तो,

देश पडोशमें भेजा है,

हमने ही हर गांव शहरमें,

राजा बाबु बनाया है,

समझ सको तो बात समझ लो,

आतंकवाद हमारा है,

ये शासन हमारा है

और ये सियासत हमारी है,

सुत्रधारः देख लिया बंधु, यह है उनकी कमाल. ५० साल पहले भी कहते थे गरीबी हटाओ, और अब भी वही कहते है. ये लोग शासन के काबिल ही नहीं है,

उन्होने खुदकॉ करोडपति और अरबों पति कर लियाहै. और गरीब वहींका वहीं रहा, झोपड पट्टीयां भी रही और कठीनाईयां भी रही,

अबये लोग किस मूंहसे बोलते है जय करो.

बाजपेयीजिने जो रफ्तार से नये काम हाथ लिये थे वो भी इन्होने बंद करवादीये या तो रफ्तार कम करवा दी. 

इतना ही नही देश आतंक वादीयोंसे त्रस्त हो गया है, महंगाई बढ गई है और बेकारी बढ रही है,

एक तरफ विकासके कामोंका ढेर है, और ये लोग जबतक एड्वान्समें पैसे मिलते नहीं तबतक करवाते नही है, दुसरी तरफ बेकारी है. ये तो ऐसी बात है कि, दूध बिगड रहा है और दहिकी कमी है. 

बेकारी और विकास के कामोंको जोडना इनलोगोंको आता नहीं है

क्योंकी इनके पास न तो द्रष्टि है न तो निष्ठा है.

इनको सिर्फ खूदकी उन्नति करनी है

तो हम १०००० साल पूराने भारत वर्ष का गौरव स्थापित करना चाहते.  जय हमें भारत माताकी करनी है बोलो

भारत माताकी की जय.

 

 सबलोगसाथमेंगातेहैअपनेनोर्मलड्रेसमें

एकनयाइतिहासरचेहमएकनयाइतिहासरचेहम

धाराकेप्रतिकुलनावरखेंहमएकनयाइतिहासरचेंहम

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

———————————-

जगहः३o‘ – ३o-‘ नौटंकीकेलिये

सामग्री; ‘ – साइझका याथोडाबडाटेबल. जिसकेउपरतीनव्यक्तिबैठसकेऔरएकव्यक्तिउसीटेबलकेउपरठाटसेबैसे

कूर्सीयां; तीन 

कागजसेबनीटोपीयां

उसके उपर लिखो;

ढोंग्रेस, फासफुसीया, माफिया, मारफाडीया, नारदीया, ४२०, दाणचोरीया, तोडफोडीया, घुसणखोर, अलेल टप्पु, नादान, चक्रम, लबाडी, नीचकोटी, रिश्वतखोर, पेटु, देशद्रोही, लघु द्रष्टी, बेखबर पत्री,

आयारामा – गयाराम

भारतप्रेमी, देशप्रेमी, कमल, सुसंस्कृत, दूरदर्शी, यूवाशक्ति,

प्लेकार्ड बनावोः ड्राइवर, बेकसीट ड्राइवर, चमचा मंडल,

मजबूत रस्सी २००’

पात्रगण; पुरुषगण = कमसे कम १०

         महिला = कमसे कम २ (महिलाका पात्र पूरुष कर सकते है)

ज्यादासे ज्यादामें कोई मर्यादा नहीं

Read Full Post »

  विराटजागे

WE KNOW ONLY THAT MOTHER HAS CALLED US

खबर सिर्फ है यही कि मातने हमको पूकारा

नौटंकी

सबलोगसाथमेंगातेहैअपनेनोर्मलड्रेसमें

एकनयाइतिहासरचेहमएकनयाइतिहासरचेहम

धाराकेप्रतिकुलनावरखेंहमएकनयाइतिहासरचेंहम

………..

(गुजरातीलोगअपनेराज्यमें झवेरचंदमेघाणीकाअमेजंगलनेझाडीमांथी, पर्वतनेपहाडीमांथी, ….. सुणीसादआव्या …. ” वालासहगानगानेका)

उसकेबादसबकोअपनीअपनीजगहलेलेनेकी

बेकग्रांउन्डमेविराटजागेबेनररखनेका

सुत्रधार (जोरसे पूकारताहै); बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  कहांगयाबंधु…. बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….  बंधुओबंधु ….   अबेओबंधुओबंधु ….  

सहायक; आयासाबजीआया,  आयासाबजीआया, आयासाबजीआया

सुत्रधार; हांतोबन्धु, मैंक्याकहेताथा?

सहायक; आपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधार; हमयहांक्यूंआयेहैं? बोलोहमयहां क्यूंआयेहैं?

सहायकःआपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधार; हमयहांसंदेशलेकरआयेहैं. हमयहसंदेशयेलोगोंकेसामनकैसेप्रस्तुतकरेंगे?

सहायकःआपहीबताइएनसा. आपठीकतरहसेबतापाएंगे, मैशायदकुछगलतीभीकरसकताहूंन. आपहीबताइए.

सुत्रधारः हमहमारासंदेशड्रामाकेजरीयेप्रस्तुअकरेंगे.

सहायकःयानीहमएकनाटककरेंगेऔरइसनाटककेमाध्यमसेहमसंदेशदेंगे, यहीना?

सुत्रधारःसहीबतायातुमने, अबतुमभीहोशियारहोगयेहो

सहायकः आपकीएनायतहै, जनाब.

सुत्रधारःचलोठीकहै, मस्कापालीशकासमयनहीहैबोलो  नाटककानामक्याहै?

सहायकःनाटककानामहैविराटजागे“. लेकिनसाविराटजागेकामतलबक्याहै?

सुत्रधारःविराटकामतलबहैआमजनताजैसेकीमैं, तुम, औरयेसबलोग.

सहायकःलेकिनहमसबतोजगेहूएहीहैने. देखोन, मेरी, आपकी, इनसबलोगोकीआंखेतोखूलीहूईहीहैन? बंदकहांहै?

सुत्रधारःनहीबन्धु, मैयेचर्मचक्षुकीबातनहीकरताहुं. मैंग्यानचक्षुकीबातकरताहुं.

सहायकःयेचर्मचक्षुऔरग्यानचक्षुक्याहोताहै?

सुत्रधारःदेखो (आंखेदिखाके) येचर्मचक्षुहै. औरजोचीजहमदिमागसेसोचकरसमझतेहैउसकोग्यानकहतेहै.

सहायकःमतलबकीहमभीपरमेश्वरकीतरहतीननेत्रवालेहै?

सुत्रधारःहां. सबमेशिवजीकाअंशहोताहै, लेकिनजबग्यानहोताहैतब.

सहायकःलेकिनहमतोलिखनापढनाजानतेहैऔरजगेहुएहैतोसही?

सुत्रधारःनहीहमकईलोगसोएहुएहै. समझतेनहीहै, डरतेहै, झगडतेहै, मीलकरकामनहीकरतेहै. हमदरसलसोएहुएहै.

सहायकःक्याहमकभीजगतेनही?

सुत्रधारःकभीकभीजगतेहै, परंतुफिरसोजातेहै. १९७७मेंजगेथे. फिरसोगये. हमेहमेशाजगतेरहेनाहै. १९९९मेंकछलोगजगेफिर२००४मेसोगये. अबइससमयअगरहमसमझेगेनहीतोहमेशासोतेहीरहेंगेतोफिरबहोतदेरहोजाएगी. अगरहमजगकरमिलकरभ्रष्टाचारकोयानीकीभ्र्ष्टाचारीसरकारकोभगाएंगेतभीतोदेशआगेबढेगा.

सहायकःमतलबहमेविराटकोजगानाहै, लेकिनयेभ्रष्टाचारक्याहोताहै?

सुत्रधारःदेखोसामने, जाकेदेखलो, (सहायकवहांजाकेसबकीटोपीयांजोरसेपढताहै.) ढोंग्रेस, फासफुसीया, माफिया, मारफाडीया, नारदीया, ४२०, दाणचोरीया, तोडफोडीया, घुसणखोर, अलेल टप्पु, नादान, चक्रम, लबाडी, नीचकोटी, रिश्वतखोर, पेटु, देशद्रोही, लघु द्रष्टी, बेखबर पत्री, आयारामा – गयाराम

जीहां, हमइसभ्रष्टाचारीयोंकोहराकेभगाएंगे.

 (बेकसीटड्राइवरकेपीछे जोमोटाआदमीजिसकीटोपीकेउपरभ्राष्टाचारलिखाहुआहैऔरगलेमेंसेभ्रष्टाचार्यासुरकाबोर्डछातीउपरलटकायाहोताहैवह अट्टाहास्यकरताहुआआताहै)

भ्रष्टाचार्यासुरः हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हा…  मैंभ्रष्टाचारहूं …..

मैंउपरहूं…., मैंनीचेहऊं …., मैआगेहूं …. मैंपीछेहूं…. मैंदायेहूं…. मैंबायेहूं…. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं …..

(भ्रष्टाचारघुमतारहेताहैऔरवोराक्षसकीतरहपंजादिखाकेपब्लिककीलाईनमेंसबकोडराताहुआबोलतारहताहैऔरघुमताघुमताबोलताहै)

मैंगांवमेहूं …. मैंशहरमेंहूंमैमहानगरोमेंतोविशालहूं…. औरदेल्हिमॅंतोभयोभयोहूं….. हांमैंदेल्हिमेंतोभयोभयोहूंहा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हा…  मैंभ्रष्टाचारहूं …..

मैं मेनेजरमेंजनरलमेनेजरहूं, जनरलमेनेजरोंमेमैंचिफजनरलमेनेजरहूं, एन्जिनियरोमेंमैंचिफएन्जिनियरहूंऔरडायरेक्टरोमेंमैंडायरेक्टरजनरलहूं, मैंवर्करोमेंलीडरहूंऔरलीडरॉमेंजनरलसेक्रेटरीहूं, सीयासतमेंमैंपार्टीहूंऔरपार्टीयोमेंमैढोंग्रेस-कोंग्रेसहूंऔरउसकेसाथीभीमैंहीहूं, ढोंग्रेसमेंमैंमन्त्रीहूंऔरउसकाभीमैप्रमूखहुं. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं …..
मैंस्वतंत्रताकेपहेलेभीथाऔरउसकेबादमेंतोभयोभयोभयोहूं. ठेकेमेंहूं , ठेकेलेनेमें मेंहूंऔरठेकेदेनेवालोमेंतोभयोभयोहूंमै सुरक्षाकी जीपोंमेंथा, हिमालयकीब्लन्डरमेंथाऔरकाश्मीरमेंतोभयोभयोहूंमैंलोटरीमेंथा, मैंफोडरमशीनमेंथा, छोटीसादडीमेऔरछोटीसादडीमेंतोभयोभयोभयोथा.

सहायक; सुत्रधारजि, सुरक्शा की जीप, हिमालयन ब्लन्डर वैगेरे वैगेरे सब क्या है?

सुत्रधारः ये सब ढोंग्रेस के कौभान्ड और मूर्खता की मिसाले हैं. ढोंग्रेसके सुरक्शा मंत्री ने सुरक्शा दलोंके लिये फोरेनसे जीपोंका ओर्डर दीया था. लेकिन एकभी जीप चली नही थी. चिन का आक्रमण हुआ तो हमारे जवानोंके पास ठंडीसे बचने के लिए कपडे नहीं थे. काश्मीरमें जो कोइ आर्थिक मदद करते थे वो सब गायब हो जाती थी, चीनके आक्रमणके समय लोगोंसे मदद मांगी गई तो लोगोंने अपने गहने तक देदिए. वे गहनोंका कोइ अतापता नही और हिसाब नही. जब छोटी सादडीसे कुछ गहने सीएमसे घरसे मिले तो ढोंग्रेसी सीएमने बोला कि, मेरी मां वेश्या थी तो उसके पास तो गहने खूब ही आते थे. फोडर मशीन एक एरकन्डीशन मशीन है होता है, जो करोड रुपयोंका आता है. ऐसे कई सारे मशीन विदेशसे मंगवाये गये. वे बर्फिले प्रदेशमेंउअसके अंदर घास उगाइ जाती हैं.

सहायकः लेकिन भारतमें तो ज्यादातर जगहोंमे तो बर्फ पडती ही नहि है, और जहां भी पडती है, वो तो हिमालयकी पहाडीयोंमे पडती है वो भी दो तीन महिने ही ज्यादासे ज्यादा. अच्छा तो उस मशीनोंका क्या हुआ?

सुत्रधार; कोइ अतापता नहीं

भ्रष्टाचार;  हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,  

बोलोमैंआपकीसेवामेंहूं …. मैंआपकीसेवामेंहूं …. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं …. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंअर्जुनकीलोटरीमेंहूं, स्टेटबेंकनगरवालामेंहूं, कुवेतकीओइलकेआयातमेंहूं, मैजनताकारमेंभयोभयोहूं.

सहयकःसुत्रधारजी, येलोटरी, येनगरवाला, ओएलकीआयात …  जनताकारयेसबक्याहै?

सुत्रधारःढोंग्रेसकेमंत्रीजीनेएकलोटरीनिकालीथी, उसकाहिसाबगायब. ढोंग्रेसकेप्रधानमंत्रीकानगरवालानामकाएकसिक्योरीटीओफिसरथा. कहेतेहैकि, ईन्दीराजीकीआवाजसेउअसनेदेहलीकीस्टेटबेंकमेंफोनकीया, कि, मेरेआदमीको६०लाखरुपयादेदो. फिरनगरवालाजीवोपैसेलेलियेफिरउसकेसामनेकेस२४घन्टोमेंचलगया. उसकोजेलमेंडालदिया. पार्लामेंटमेंइसबातपरबडाहंगामाहूआ. एकइन्स्पेक्टनेजांचशुरुकी. वोभीमरगयाऔरनगरवालाभीजेलमेंहीमरगया. बडीमजेकीबाततोयहहैकि, प्रधानमंत्रीकोकोर्टमेंबयनकेलियेबुलायातकनहींगईजोकायादाकेहिसाबसेजरुरीथा.

सहायक; येजनताकारक्याहै?

सुत्रधारः१९५०का, भरतवर्षकाएकसपनाथाकि, भारतमें५०००/- रुपयेमेंबिकसकेऐसीएककारबनाइजायजिसेआमजनताउसकाउपयोगकरसके.

सहायकः५०००रुपयेमेंकभीकारबनसकतीहै?

सुत्रधार; यहतो  १९५०कीबातहै. उसजमानेके५०००रुपयेतोआजके२ लाखरुपयेबरबरहै

सहायकःतोउसकाक्याहुआ? वहकारनहीबनी?

सुत्रधारःबनानेदोतोबनेने? मुख्यमंत्रीनेसोचामेरापोताबडाहोगाऔरवहीबनाएगा. दुसराकोइक्यूंबनावे

सहायकःफिरक्याहुआ?

सुत्रधारःअरेअभीयेनाटकदेखो. धीरेधीरेसबपताचलेगा.

 

भ्रष्टाचार;  हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,

            मैंभ्रष्टाचारहूं ….. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं

भ्रष्टाचार बीचमें कूर्सी लगाके बैठता है. (कूर्सीके नीचे कूछ कागजके बंडल रख्खे जाते है) 

भ्रष्टाचार; चमचे ….. ओचमचे …. चमचे …. ओचमचे …..  सालेकहांगएसबचमचे …… चमचे …. ओचमचे ….. चमचे ….  ओचमचे ……

अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ? अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ? अरेएल्युमिनियमकेचमचेओएल्युमिनियमकेचमचे …. कहांगयातू ?

अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे …..  अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. कहांगयातू? अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे …..  अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. अरेस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. ओस्टेइनलेसस्टीलकेचमचे ….. कहांगयातू?

अरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे …. अरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचेअरेओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचे ….. ओचांदीकेचमचेकहांहैतू ….

अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. अरेओसोनेकेचमचे …. ओसोनेकेचमचे ….. कहांसोगयाहैतू ?

अबेओप्लेटीनमकेचमचे….. ओप्लेटीनमकेचमचे ….. अबेओप्लेटीनमकेचमचे….. ओप्लेटीनमकेचमचे ….. अबेसालेसबचमचेकहांगए ….

एकपात्रजिसनेचमचेकीटोपीलगाईहैजिसमेंपीछेप्लेटीनमलिखाहुआहोताहैवोआगेआताहै ….

चमचाःजिहजूरमैंतोयहांपरहीहुंजिहजूरमैआपकोछोडकेकैसेजासकताहूं? हजूरआपफरमाइएमैआपकीक्यासेवाकरसकताहूं

सुत्रधार (जनतासे); येतोइसकाबंधवाहै …. बंधवागुलामहैवोकैसेजासकताहै? ही …. ही …. ही ….

 भ्रष्टाचारः देखो… पता करो… कोई मुलाकाती है?

चमचा (आवाजलगाताहै); अबेजनताकोइहै ? कोइहै? … पचासपचाससालोंसेआपकीसेवामेंव्यस्तरहेहै,औरआपगरीबोंकेगरीबपूरखोंकीसेवाऔरअबआपगरोबोंकीसेवाऔरबादमेआपकेगरिबसंतानोंकीसेवाकाकरनाजिन्होनेअपनापरमपारिवारिकपरंपरागतकर्तव्यसमजाहैयेमहाकोंग्रेसीमहामायापार्टी आजआपकेद्वारोकोंपवित्रकरनेआईहै. जोकोइभीसमस्याहोसामने लाइजाए.

जनता (जिसकेकपडेतुटेफुटेहैभ्रष्टाचारकेपैरोकोपकडलेताहैमालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मालिकबचाओ, मुझेबचाओ, मालिकमुझेबचालो, जल्दीबचालो…. मैंऔर मेरा परिवारभूखामररहाहै. आपकुछकरो …. मालिकआपकुछकरोहमेरोटीदो, हमारेपासरोटीनहिहैहमेंरोटीदो. हमारेपासरोटीनहीहै. मालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहैमालिकहमारेपासरोटीनहीहै

चमचाःअरेअबेअरेअबेजरापीछेहठपीछेहठ…  अरेअबेअरेअबेजरापीछेहठपीछेहठपीछेहठपीछेहठ

भ्रष्ट्राचारःठीकहै … ठीकहैइसमेक्याबडीबातहै ….रोटीनहींहैतोबदामखाओ, पीस्ताखाओ, बरफिखाओ, मलाइखाओ, पेडेखाओ, रसमलाइखाओ, औरऐसेशराबपीकेमौजकरो.. देखोहमनेकभीसेदारुबंदीहटादीहैअभीतोहमनेविदेशीदारुकीभिछुट्टीदेरख्खीहैअबेचमचेइसकोजरादारुदोदेखोहमारीपार्टीमहात्मागांधीकीपार्टीहै, हमतूमगरीबोकीसेवाकरनेसेकभीपीछेनहीहटेंगे. हमतुमगरीबोकीसेवाकरनेकोकृतनिश्चयीहै. हमारेसंतानभीगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे. हमारेपौत्रभीगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे, हमारेसभीपौत्रप्र-पौत्रऔर उनकेभीप्रपौत्रसबयावतचंन्द्रदिवाकरौआपगरीबोंकीसेवाकरतेहीरहेंगे  सेवाकरतेहीरहेंगे  सेवाकरतेहीरहेंगे  

(भ्रष्टाचारदारुपीतेपीतेसोजाताहै)

चमचाःगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहोगरीबोअमररहो… (गरीबसेबोलताहै) अभीतूमबादमेआना. अभीमालीकथकगएहै, औरवेशोचरहेहै. उनकोदिस्टर्बकरनानही..भ्ा

भ्रष्टाचार (थोडीदेरकेबादजगताहैऔरफिरघूमनेलगताहै); हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. , हा….हा….  हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. हा….हा…. हा….हा….हामैंभ्रष्टाचारहूं ….. ,  मैंभ्रष्टाचारहूं ….. इलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूंइलेक्सनआयाहैतोमैंआपकीसेवामेंआयाहूं.

चमचाः मालिक आपसे एक युवाक मिलना चाहता है.

भ्रष्टाचारः बूलाओ.

युवक आता है और बोलता हैः सर मुझे काम चाहिए. मैं बेकार हूं.

भ्रष्टाचारः देख बेचमचे, मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

सर्वोदयवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “सर्वोदयवाद जिन्दाबाद”

युवक कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

समाजवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “समाजवाद जिन्दाबाद”

 

युवक फिरभी कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

लोकशाही समाजवाद जिन्दाबाद. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “लोकशाही समाजवाद जिन्दाबाद”

 

युवक फिरभी कुछ निराशा दिखाता है.

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है.

ज्यादा पेड लगाओ, पानी बचाओ. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “ज्यादा पेड लगाओ, पानी बचाओ”

युवक निराश हो जाता है.

चमचाः मालिकि इस युवकको तो अभी भी कुछ समझाइ देता नही है. क्या करेंगे?

 

 

भ्रष्टाचारः उसको एक और दुसरा दे दे. मेरी कुर्सीके नीचे कुछ  होगा. उसको दे दे. अबकी बार कुछ अच्छा होगा.

चमचा कुर्सीके नीचे से एक भूंगळ निकालता है. चमचा युवकको देता है. युवक उसको प्रेक्षकोंके सामने खोलता है. उसमे लिखा होता है. गरीबी हटाओ.. अबकी हम आये हैं नई रोशनी लाये हैं. चमचा उसके और साथीयोंके साथ पांच दफा उंची आवाज से बोलता है  “गरीबी हटाओ.. अबकी हम आये हैं नई रोशनी लाये हैं.”

युवकनिराश हो जाता है. चला जाता है.

चमचा; मालिक यह तो चला गया.

भ्रष्टाचारः जाने दो. इतना समझाया लेकिन समझता नहीं है.

चमचा; पागल था नहीं तो और क्या?

चमचा थोडा घुमके आता है. और बोलता है. मालिक आपसे एक नवयुवक मिलना चाहता है. मंत्रीश्रीका सुपूत्र है.

एक शुटेड बुटेड लडका आता है.

युवकः सर, मुझे एक फैक्टरी डालनी है. परमिट चाहीये.

चमचाः कौनसी फैक्टरी डालनी है?

युवकः मुझे “फा इ व इन वन” की फेक्टरी डालनी है.

चमचाः ये फैव इन वन क्या हो ता है?

यवकः फाइव इन वन मतलब एक में पांच

चमचाः मतलब?

युवकः रेडियो, टेप रेकोर्डर, फोन, फोटो केमेरा और टीवी सब फेसिलिटी एक में ऐसा युनिट मै बनाना चाहता हूं

चमचाः इससे क्या फायदा? इससे तो किमत बढ जायेगी.

युवकः अरे ऐसा नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे.

चमचाः वो कैसे?

युवकः वह आपको कहां देखन है? आप सिर्फ हमें लायसन्स दे दिजिये और लोनके लिए सिफारीस कर दिजिये.

भ्रष्टाचारः कैंची चलाके बोलता है और हमारा?

युवकः यह कोई कहने की बात है? आखीर मैं मंत्रीका पूत्र हुं

चमचाः लेकिन तुम्हारे पास कोइ डीग्री, सर्टीकफीकेट, अनुभव…

युवकः है न… मेरे पास इलेक्ट्रोनिक इक्वीपमेंट ओपरेशनल नोलेज है.

चमचा; मतबलब?

युवकः यह जो फा इ व इन वन है वह विजाणु उपकरन है मतलब कि, इलेक्ट्रोनीक इक्वीपमेंट. उसको चलाना मुझे आता है. मतलब ओपरेशनल ग्यान मुझे है.

ऐसा सर्टीफिकेट मैं ला दुंगा. आपको तो सर्टीफिकेट ही चाहियेना?

भ्रष्टाचारः अरे चमचेजी, उसको परमीटहर हालतमें देना है. और लोन भी दिलवाना है. इसिलीये तो हमने बेंकोका राष्ट्रीयकरण कीया है?

चमचाः अगर यह लडका फा इ व इन वन बना नहीं पाया तो?

भ्रष्टाचारः तो हम फेक्टरीको आग लगवा देंगे और बोलेंगे सब कुछ जल गया. मशीनरी जल गयी और हिसाब किताब भी जल गये.

फिर गर हंगामा हुआ तो एक कमिटी बैठा देंगे. कमिटी कमिटी का काम करेगी और हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे.

चमचाः जैसे “जनता कार मारुती” का कीया था वैसा?

भ्रष्टाचारः ठीक वैसा ही.

सुत्रधार (शायकको); अब आयी बात समझमें? आयी न.

सहायकः बिलकुल समझमे आ गई… बात  बिलकुलसमझमे आ गई… बात  बिलकुल समझमे आ गई…  

चमचा (युवकसे) जा… तुम्हारा काम हो जायेगा. (युवक खुश होते होते शीटी बजाता बजाता चला जाता है)

भ्रष्टाचारः अब और कोइ है?

एक आदमी आता है.

चमचाः बोलो आपको क्या काम है?

आदमीः मुझे महान बनना है, पैसे कमाने है और आपको मदद करना है?

चमचाः जब तुम्हे हमे मदद भी करना है तो यह काम तो आसान है.

भ्रष्टाचारः तुम क्या क्या कर सकते हो.

आदमीः मै सब कुछ कर सकता हूं. मैं कुस्ति कर सकता हूं, मारफाड कर सकता हूं. दंगा फिसाद कर सकता हुं, करवा सकता हूं, चोरी, डकैती, खून खराबा कर सकता हं. लेकिन

मुझे आपकी मदद चाहिये. हमारी रक्शा आप किजिए. 

भ्रष्टाचारः अरे भाई, तुम जैसे लोगोंकी तो हमे जरुरत पडती ही रहेती है. लेकिन तुम्हारा प्रोब्लेम क्या है?

आदमीः मेरा प्रोब्लेम यह है कि, अगर मै ये सब चिजें करु तो महान नहीं कहेला सकता.

भ्रष्टाचारः देखो, तुम खुद न करो जबतक नौबत न आवे तुम खुद पर. … तुम दुसरोंसे करवाओ. और महान बनने के लिये.. यानी कि नाम कमाने के लिये

साधुबाबाबनजाओ. पैसाकमाके औरहमेंमददकरतेरहो. तुमभीहमेंमददकरोधिरेन्द्रब्रह्मचारीकीतरह, हमभीतुम्हेंमददकरेंगे

आदमीः वो कैसे?

पहेलेतो तुम बडे महानुभावोंकी खिलाफ बोलो जो मर गये हैं. वे जवाब देनेको तो आयेंगे नहीं.

आदमीः क्या मैं विवेकानन्द की खिलाफ बोलूं?

भ्रष्टाचारः नहिं नहीं, नहीं नहीं.. अभी साले कुछलोग ऐसे है जो समाचार पत्रोमें उसके खिलाफ छापेंगे नहीं, तुम्हें बहोत पढना पडेगा उनके खिलाफ

बोलनेके लीये.

आदमी; तो क्या मैं रामचन्द्रजि और कृष्णभगवानके खिलाफ बोलुं?

भ्रष्टाचारः उनको तुम साइडमें रखो. मौका मिलने पर बोललेना. करुनानिधिकी तरह.

आदमीः तो मैं क्या करूं?

भ्रष्टाचारः महान तो हम तुम्हें बना ही देंगे. फिल्हाल तुम बिजेपी शासित रज्योंमें जाओ और वहां एक दुसरोंको झगडाओ.

हमतुम्हे सूचना देते रहेंगे.

फसादीलोग आते हैं और गाते हैं.

कोंग्रेसबोलतीहैअपनेसाथीयोंकेसाथ्

 

आओ आवो यहां सब आवो,

गुन्डे आवो, लफंगे आवो,

चोर सब आवो, डकैती आवो,

जूठे आवो, लबाडी आवो,

गद्दारों, घुसणखोरो आवो,

मौकापरस्ती लालची आवो,

काले पैसे वाले सब आवो,

मदद हमारी करने आवो,

झगडा झगडी खूब करावो,

मारा मारी खूब करावो,

गरीबको अमीरसे टकरावो,

गांवो से शहरोंको टकरावो,

छूत अछूतका भेद बढावो,

उनको एक दूसरेसे टकरावो,

ग्यातीयोंका संमेलन योजो

एक ग्यातीसे दूसरीको टकरावो,

और बोलो, तिलक तराजु और तलवार

उसको मारो जुते चार,

दिनमें बोलो महात्माजीका नाम

रातमे करलो सुरा पान,

मूहसे बोलो अहिंसाकी बात,

चूपकेसे करलो काम तमाम

जरुर पडे इमर्जन्सी लाओ,

पूलीस तन्त्र तो है हमारा,

मिडिया को कबजेमें करलो,

दुरदर्शन तो है हमारा,

और उनसे बुलाते जाओ,

बार बार बुलाते जाओ,

गुन्डोकों हमने पकडा है,

चोरोंको हमने पकडा है

(सुत्रधार सहायकको बोलता हैः उनको किसिको पकडने का नहीं, सिर्फ बात ही फैलाने का)

करचोरोंको हमने पकडा है

काला बजारीको हमने पकडा है

(और पैसे लेके छोड देनेका

वो किसिको बताना नहीं)

येही है तो धर्म हमारा,

यही इमान हमारा है

अर्ध शतकसेयानीपांचदशकसेकरते आये

यही धन्धा हमारा है,

पूरखोंसे हमने शिखा ये

धन्धा हमारा पूराना है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह पैगाम हमारा है

यह भरत वर्ष हमरा है,

जबतकतुमइतिहासभूलोगे (तीनदफाबोलो)  (3 times)

कौभान्ड हमारे जारी रहेंगे,

राज दिया हमको पूरखोने

यह भरतवर्ष हमारा है,

जय हो” हमरी और हमारे

आने वाले बच्चोकोभी,

जय हो हमरे पूरखोंकी भी,

यह नारा हमरा पूराना है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यहपंजा हमाराहै,

गरीबोंकी सेवा करने को,

भारतको गरीब हि रखना है,

झोंपड पट्टी भी रखना है,

और बेकारी भी रखना है,

उन्नति भी करनी है पर भी,

पर सिर्फ हमारी करनी है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह पैगाम हमारा है,

यहपंजा हमाराहै,

बेंको का राष्त्रीयकरण करके

पंजा हमने फैलाया था,

युनो और ये ताशकंदमें,

करार सिमलामें हमने ही,

वीर सैनेकोने जो जिता,

वही तो हमने लुटाया है,

देशपडोशी घुसमारुका

वोटबेंक बनाया है,

समझ सको तो बात समझ लो,

ये सब नूख्शे हमारे है,

 

महेलोंमे भी लूट चलाके

इमरजेंसीको संवारा था,

लाखु पाठक के करोड कया,

हर्शद को हमने चलाया था,

क्वात्रोची और सेंट कीटका,

प्लान भी हमने बनाया था,

तैलगी का जो फर्जी स्टेम्पका,

किस्सा नहीं पूराना है,

फिर भी हमने सत्यम को भी,

बरसो चार संवारा है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यह नूश्खे हमारे है,

इसीलिये तो दशकोंसे हमने

कबजेमें भारत रख्खा है,

समझ सको तो बात समझ लो,

यहपंजा हमाराहै,

यह पैगाम हमारा है,

लतिफ, पप्पू, राजन, शर्मा,

दाउद, सकील और भींदराना,

सबको हमने बनाया है,

जरुर पडी जब जब उनको,

तब हमने ही तो,

देश पडोशमें भेजा है,

हमने ही हर गांव शहरमें,

राजा बाबु बनाया है,

समझ सको तो बात समझ लो,

आतंकवाद हमारा है,

ये शासन हमारा है

और ये सियासत हमारी है,

सुत्रधारः देख लिया बंधु, यह है उनकी कमाल. ५० साल पहले भी कहते थे गरीबी हटाओ, और अब भी वही कहते है. ये लोग शासन के काबिल ही नहीं है,

उन्होने खुदकॉ करोडपति और अरबों पति कर लियाहै. और गरीब वहींका वहीं रहा, झोपड पट्टीयां भी रही और कठीनाईयां भी रही,

अबये लोग किस मूंहसे बोलते है जय करो.

बाजपेयीजिने जो रफ्तार से नये काम हाथ लिये थे वो भी इन्होने बंद करवादीये या तो रफ्तार कम करवा दी. 

इतना ही नही देश आतंक वादीयोंसे त्रस्त हो गया है, महंगाई बढ गई है और बेकारी बढ रही है,

एक तरफ विकासके कामोंका ढेर है, और ये लोग जबतक एड्वान्समें पैसे मिलते नहीं तबतक करवाते नही है, दुसरी तरफ बेकारी है. ये तो ऐसी बात है कि, दूध बिगड रहा है और दहिकी कमी है. 

बेकारी और विकास के कामोंको जोडना इनलोगोंको आता नहीं है

क्योंकी इनके पास न तो द्रष्टि है न तो निष्ठा है.

इनको सिर्फ खूदकी उन्नति करनी है

तो हम १०००० साल पूराने भारत वर्ष का गौरव स्थापित करना चाहते.  जय हमें भारत माताकी करनी है बोलो

भारत माताकी की जय.

 

 सबलोगसाथमेंगातेहैअपनेनोर्मलड्रेसमें

एकनयाइतिहासरचेहमएकनयाइतिहासरचेहम

धाराकेप्रतिकुलनावरखेंहमएकनयाइतिहासरचेंहम

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

———————————-

जगहः३o‘ – ३o-‘ नौटंकीकेलिये

सामग्री; ‘ – साइझका याथोडाबडाटेबल. जिसकेउपरतीनव्यक्तिबैठसकेऔरएकव्यक्तिउसीटेबलकेउपरठाटसेबैसे

कूर्सीयां; तीन 

कागजसेबनीटोपीयां

उसके उपर लिखो;

ढोंग्रेस, फासफुसीया, माफिया, मारफाडीया, नारदीया, ४२०, दाणचोरीया, तोडफोडीया, घुसणखोर, अलेल टप्पु, नादान, चक्रम, लबाडी, नीचकोटी, रिश्वतखोर, पेटु, देशद्रोही, लघु द्रष्टी, बेखबर पत्री,

आयारामा – गयाराम

भारतप्रेमी, देशप्रेमी, कमल, सुसंस्कृत, दूरदर्शी, यूवाशक्ति,

प्लेकार्ड बनावोः ड्राइवर, बेकसीट ड्राइवर, चमचा मंडल,

मजबूत रस्सी २००’

पात्रगण; पुरुषगण = कमसे कम १०

         महिला = कमसे कम २ (महिलाका पात्र पूरुष कर सकते है)

ज्यादासे ज्यादामें कोई मर्यादा नहीं

Read Full Post »

%d bloggers like this: